Nederlandse Hart Registratie
Jaarverslag 2019

Lees verder

Uiteindelijk is het resultaat voor de patiënt maatgevend

Een interview met de vertrekkende voorzitter van de Raad van Toezicht van de NHR

Op 31 december 2020  zwaait de heer Boudewijn Dessing af als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Hart Registratie. Voordat hij de deur definitief achter zich dicht trekt hebben we hem een aantal vragen mogen voorleggen. Onder andere over de rol van de RvT, kwaliteitsregistraties en de toekomst van de NHR.

,,Kwaliteitsregistraties geven inzicht in je eigen prestaties, waardoor de zorg voor patiënten nog beter kan worden." 

Klik op 'Lees verder' voor het volledige interview. 

Feiten en Cijfers

Totaal aantal ziekenhuizen dat data registreert bij de NHR.

 • Hartcentra

 • Dottercentra

 • Algemene ziekenhuizen

Innovatie

In 2019 is binnen de pijler Innovatie van de NHR gewerkt aan nieuwe samenwerkingsvormen, de opbouw van nieuwe registraties en aan het ontwikkelen van diverse nieuwe vormen van gebruik van data uit de kwaliteitsregistraties.

 ‘Teamwork’ centraal tijdens NHR symposium 2019

Ruim 200 professionals waren aanwezig bij het derde NHR symposium, dat eind november in Apeldoorn plaatsvond. Het thema ‘Teamwork’ werd vanuit verschillende invalshoeken uitgelicht en besproken, waarbij zowel aandacht was voor NHR-projecten als voorbeelden en uitkomsten uit andere vakgebieden.

Over de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht

Hierbij een overzicht van de activiteiten van en informatie over zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht.

Efficiënt onderzoek zonder toename van registratielast

In 2019 is de geformeerde Wetenschappelijke Raad van de NHR voor het eerst bijeengekomen. De Wetenschappelijke Raad beoordeeld onderzoeksvragen vanuit het veld die gebruik willen maken van de data van de NHR en adviseert de Raad van Bestuur.

Congressen met een belangrijke bijdrage vanuit de NHR

Op nationale en internationale congressen konden meer dan 10 presentaties gegeven worden met een belangrijke bijdrage vanuit de NHR.

Overzicht congressen NHR 2019
Congres Thema Plaats 2019 Pijler
Nefrologencongres Patientrelevant outcomes & bundled payments Veldhoven Maart Innovatie
IHI Patientrelevant outcomes & bundled payments Glasgow, Schotland April Innovatie
ICHOM congres Patientrelevant outcomes & bundled payments Rotterdam Mei Innovatie
Masterclass VBHC Patientrelevant outcomes & bundled payments Rotterdam Mei Innovatie
Symposium IGJ Public reporting of patientrelevant outcomes Utrecht Juni Registratie, Innovatie
DICA Congres Ontwikkeling van de NHR Amsterdam Juni
Registratie, Innovatie, Wetenschap
EHMA Congres Patientrelevant outcomes & bundled payments Espoo, Finland Juni Innovatie
Masterclass VBHC Value Based Healthcare Nijkerk Augustus Innovatie
Inauguratie Prof.dr. L. Dekker The potential of value-based healthcare Eindhoven Oktober Innovatie
NVVC Congres (2 sessies) Ontwikkeling van de NHR Papendal November
Registratie, Innovatie, Wetenschap
Hartstichting cijferboek Trends in data met betrekking tot hartinterventies Den Haag December Registratie
EIT Health Summit Patientrelevant outcomes & bundled payments Parijs, Frankrijk December Innovatie

Registratiecommissies: de ruggengraat van de NHR

De registratiecommissies, uniek ten opzichte van andere grote kwaliteitsregistraties, vormen de ruggengraat van de Nederlandse Hart Registratie. In deze registratiecommissies (RC’s) zijn de professionals uit het veld het meest direct betrokken bij de vormgeving van hun eigen registratie. Zij kunnen afspreken wat wel en wat niet te registreren en via het bestuur van de NVVC en NVT kunnen zij ook bepalen welke registratie onderdelen verplicht zijn.

De financiën van de NHR

Inkomsten:

De inkomsten van de NHR bestaan primair uit de bijdragen van de ziekenhuizen voor hun deelname aan de verplichte registraties en voor de facultatieve deelname aan het innovatieprogramma. Daarnaast worden op onderdelen subsidies verkregen.

Alle genoemde getallen zijn duizendtallen.

 • 2019

  1.483

 • 2018

  1.690

 • 2017

  1.997

Belangrijkste uitgaven:
 • Personeel (personeel, bestuur en toezicht)

 • 2019

  844

 • 2018

  871

 • 2017

  1.013

  De honorering van de raad van toezicht van de NHR is bepaald met inachtneming van het NVTZ Advieshonorering raden van toezicht in zorg en welzijn 2017.

 • Automatisering (data opslag en beveiliging)

 • 2019

  445

 • 2018

  484

 • 2017

  541

 • Algemeen (onder andere huisvesting, symposium en kantoor ict)

 • 2019

  196

 • 2018

  214

 • 2017

  269

Voorziening

De NHR hanteert conform de langetermijndoelstellingen een beleidsreserve van 500 duizend.
Hiermee is de NHR financieel gezond.

Het belang van registratie meer dan ooit zichtbaar

Bij het schrijven van dit voorwoord lijkt het wel en wee van de NHR ver af. Alle aandacht gaat uit naar het organiseren van opvang voor COVID-19 patiënten en het voorkomen van nieuwe besmettingen. Vele zorgprofessionals zullen met hun gedachten nu niet bezig zijn met documenteren en registreren. Toch is juist op dit moment het belang van registratie meer dan ooit zichtbaar.

De bestrijding van de crisis, zowel medisch inhoudelijk als op bestuurlijk niveau, steunt vrijwel volledig op registraties van de huidige en eerdere epidemieën. Zo is het RIVM, het instituut dat de getalsmatige informatie heeft verzameld en geanalyseerd, de belangrijkste raadgever van de overheid. 

Maar er is meer om juist nu met registreren bezig te zijn. Als er een tijd komt waarin de epidemie onder controle blijkt te zijn, zullen we ons massaal gaan bezighouden met de vraag ‘deden we de juiste dingen op het juiste moment’ en ‘hoe kunnen we een herhaling voorkomen’. We zullen ook willen weten waar en hoe - bij al onze aandacht voor de opvang van COVID-19 patiënten - onze zorg voor de andere patiënten tekort is geschoten. En tenslotte hebben we bij het managen van de crisis onbedoeld fors ingegrepen in zorgprocessen die in beton gegoten leken. Leveren deze ‘experimenten’ iets op wat de moeite waard is om te behouden waar we onder normale omstandigheden nooit achter hadden kunnen komen? Voor veel antwoorden zal men aankloppen bij de NHR en andere kwaliteitsregistraties. Zaak voor de NHR om met de hulpverleners in het veld, ondanks de crisis, onze registraties in stand te houden met de kwaliteit en compleetheid die we van de NHR verwachten.

Misschien is er in zo’n periode na de crisis toch ook belangstelling voor wat de NHR in 2019 heeft gedaan? In dat geval bent u van harte welkom om dit op deze pagina's van onze website te vernemen. Boudewijn Dessing neemt in 2020 afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht, reden om hem te bedanken voor zijn pionierswerk in deze rol en het interview in dit jaaroverzicht aan hem te wijden.

Onder de titel ‘Feiten en cijfers’ vindt u opmerkelijke bevindingen uit ons databestand terug en de drie pijlers van de NHR, Registratie, Wetenschap en Innovatie krijgen elk apart ruimte voor de vermelding van nieuwe ontwikkelingen. Een korte terugblik op het NHR symposium belicht enkele highlights en ook de vele samenwerkingsprojecten van de NHR worden in de schijnwerpers gezet. Tot slot krijgt u inzicht in enkele financiële zaken.


Prof. dr. Jos Maessen
Bestuurslid Nederlandse Hart Registratie

April 2020

Uiteindelijk is het resultaat voor de patiënt maatgevend

Op 31 december 2020 zwaait de heer Boudewijn Dessing (links op de foto) af als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Hart Registratie. Voordat hij de deur definitief achter zich dicht trekt hebben we hem een aantal vragen mogen voorleggen. Onder andere over de rol van de RvT, kwaliteitsregistraties en de toekomst van de NHR.

Wat is bij een organisatie als de NHR de belangrijkste rol van een Raad van Toezicht?

"De belangrijkste taak van een Raad van Toezicht (RvT) is om de Raad van Bestuur (RvB) met raad en daad bij te staan of anders gezegd van adviezen te voorzien. Want de RvB is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de taak van de NHR. Daarnaast moet de RvT bepaalde voorstellen van de RvB goedkeuren. In de statuten is bepaald welke zaken dat zijn: het jaarplan, de begroting, de jaarrekening, de reglementen van RvB/RvT etc. En tot slot, de derde taak is de werkgeversrol voor de leden van de RvB. Dan moet je denken aan werving en aanstelling, honorering en beoordeling."

,,Kwaliteitsregistraties geven inzicht in je eigen prestaties, waardoor de zorg voor patiënten nog beter kan worden."
Had u persoonlijk een affiniteit met het werk van de NHR?
"In mijn werkzame leven ben ik lid geweest van de RvB van het UMCG in Groningen en van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Nadien ben ik 8 jaar lid geweest van de RvT van de NVVC. In alle functies heb ik dus bestuurlijk veel te maken gehad met het vakgebied. Als (oud)verzekeraar heb ik de discussies meegemaakt over enerzijds de gewenste financiële vergoedingen en anderzijds over de gewenste inzichten en resultaten. Want uiteindelijk is het resultaat voor de patiënt op het eind van de dag maatgevend. Dan kom je dus in de hoek terecht van zowel de Value-Based Healthcare als de waardegedreven zorginkoop, twee belangrijke aandachtsgebieden van de NHR."
 
Hoe keek u als ziekenhuisdirecteur aan tegen “dure en werktijdverslindende” kwaliteitsregistraties?
"Intern maar ook extern laten zien wat je doet is een ‘must‘. Je bent per slot van rekening als ziekenhuis een maatschappelijke organisatie die extern verantwoording dient af te leggen. Maar nog belangrijker is dat je door registraties inzicht in je eigen prestaties krijgt en je daar zodoende van kunt leren, waardoor de zorg voor patiënten nog beter kan worden. Uiteraard dient de registratielast voor de medisch specialist en verpleegkundige zo laag mogelijk te zijn, waardoor de administratieve last tot een minimum beperkt wordt. Terecht dat daar op dit moment ook vanuit de federatie veel aandacht voor is. Ook wij als NHR hebben dit bovenaan op ons lijstje staan zodat de leden niet in allerlei dubbele of net weer afwijkende registratielasten terecht komen. De fusie van de founding fathers van de NHR is daar een voorbeeld van. Drie organisaties die in elkaar geschoven zijn, juist ook om daarmede een administratieve lastenverlichting te bereiken."
 
Is er een dossier geweest waar u als toezichthouder speciaal voor in actie bent gekomen?
"Mijn belangrijkste bijdrage tot op heden is geweest om direct vanaf het begin een efficiënte professionele organisatie neer te zetten met het bijbehorende besturingsmodel. En mijn tweede belangrijke aandachtspunt was om er voortdurend op te letten dat je deelnemers geen verrassingen bezorgd omdat je met materiaal en gegevens bezig bent die gevoelig zijn voor misinterpretaties. Dus zorgen dat de eigenaren van de toegeleverde informatie als eerste geïnformeerd zijn en niet via andere nieuwskanalen verrast worden."
 
Hoe ziet u de toekomst van een kwaliteitsregistratie zoals de NHR?
"De gegevens die wij verzamelen zijn afkomstig van patiënten, professionals en ziekenhuizen. Als wij met behulp van de overheid en politiek het privacyvraagstuk bevredigend oplossen, kunnen we de patiëntenzorg op een nog hoger plan realiseren. Waar wij vervolgens zowel nationaal als internationaal trots op kunnen zijn. Dat moet voortdurend de missie van de NHR zijn."

Innovatie

In 2019 is binnen de pijler Innovatie van de NHR gewerkt aan nieuwe samenwerkingsvormen, de opbouw van nieuwe registraties en aan het ontwikkelen van diverse nieuwe vormen van gebruik van data uit de kwaliteitsregistraties.

Nieuwe samenwerkingsvormen

Nieuwe samenwerkingsvormen voor het verkrijgen en delen van data zijn onder andere de samenwerking met DHD, Vektis en CBS. In verschillende vormen ontstaan met deze organisaties samenwerkingsmogelijkheden die registratielast kunnen verminderen en nog meer relevante inzichten kunnen bieden. Samen met het ZorgInstituut Nederland en DICA werkt de NHR aan de toepassing van de Personal Health Train.


Hart & Vaatcijfers

In samenwerking met de Hartstichting is een start gemaakt met de ontwikkeling van één landelijk platform voor hart & vaatcijfers. Het cijferboek van de Hartstichting en de NHR-rapportage zijn nu in één omgeving te vinden en zullen de komende jaren verder worden geïntegreerd.


Registraties doorontwikkeld

De hartfalen- en boezemfibrilleren registraties zijn verder doorontwikkeld en uitgebouwd in samenwerking met de Hartstichting en andere DCVA-partners. Met een aantal huisartsenorganisaties is een model ontwikkeld waarin ook huisartsen deel kunnen en zullen gaan nemen aan deze kwaliteitsregistraties. KinCor en CONCOR hebben besloten om hun registraties onder te gaan brengen bij de NHR, wat een unieke nieuwe dimensie gaat toevoegen, onder andere door de oriëntatie op onderzoek binnen deze twee registraties.


Value-Based Health Care

Het Value-Based Health Care (VBHC) programma van de NHR werd verder uitgebreid. Meer ziekenhuizen dan ooit tevoren publiceerden in 2019 hun behandelresultaten, gemeten aan de hand van voor patiënten relevante uitkomsten.


Transparante publicatie

Een nieuwe ontwikkeling was ook de transparante publicatie van uitkomsten van zorg na pacemaker- of ICD-implantatie. Respectievelijk 9 (pacemaker) en 5 (ICD) centra namen in 2019 deel aan dit project, waarvan in 2020 een uitbreiding wordt verwacht.


Pilot Waardegedreven Zorginkoop

De pilot Waardegedreven Zorginkoop in samenwerking met 10 ziekenhuizen en Menzis werd verder vormgegeven. De contouren van het 'bundled payment model' hebben verder vorm gekregen, onder andere door analyses van eerste hulp bezoeken en heropnames na PCI en CABG. Tevens werden modellen vastgesteld en toegepast om de impact van het model op beslissingen in de dagelijks zorgpraktijk te evalueren.

 ‘Teamwork’ centraal tijdens NHR symposium 2019

Ruim 200 professionals waren aanwezig bij het derde NHR symposium, dat eind november in Apeldoorn plaatsvond. Het thema ‘Teamwork’ werd vanuit verschillende invalshoeken uitgelicht en besproken, waarbij zowel aandacht was voor NHR-projecten als voorbeelden en uitkomsten uit andere vakgebieden.

In de ochtend was er een specifiek programma voor eenieder die vanuit de Nederlandse ziekenhuizen direct betrokken is bij de NHR. Deze sessie startte met een plenaire presentatie waarin de analyse-omgeving van de NHR werd gelanceerd en gedemonstreerd. Met deze tool is het voor alle ziekenhuizen mogelijk om inzicht te krijgen in de data en zelf analyses uit te voeren voor kwaliteitsbewaking en –bevordering. Daarna werden in parallelsessies informatie uitgewisseld binnen de diverse registratiecommissies en uitkomsten & verbeterprojecten besproken.

Na de lunch was het symposium toegankelijk voor alle geïnteresseerde professionals en werden de aanwezigen door sprekers uit binnen- en buitenland op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van data, teamwork en uitkomsten van zorg. Zo gaven drie onderzoekers een korte update van hun wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd met behulp van binnen de NHR verzamelde data. Prof. dr. Quinn gaf inzicht in hoe de kwaliteit van hartzorg binnen de NHS wordt bewaakt en verbeterd en prof. dr. Lemmens van IKNL vertelde over samenwerking en kwaliteitsverbetering in de oncologie. Het programma werd afgesloten door dhr. Poortman die de aanwezigen meenam in zijn visie op het belang van data en teamwork in de topsport.

De bezoekers werden na afloop van het symposium gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Ruim 40% gaf het symposium een 8 of hoger. Bijna 70% zegt het NHR symposium volgend jaar zeker weer te zullen bezoeken.

Efficiënt onderzoek zonder toename van registratielast

In 2019 is de geformeerde Wetenschappelijke Raad van de NHR voor het eerst bijeengekomen. De Wetenschappelijke Raad beoordeeld onderzoeksvragen vanuit het veld die gebruik willen maken van de data van de NHR en adviseert de Raad van Bestuur. Op de foto: 3 onderzoekers lichten hun werk toe tijdens het NHR Symposium 2019.

Kennisagenda

Naast externe onderzoeksvragen heeft de NHR in samenwerking met Wetenschappelijk Raad een kennisagenda ontwikkelt met daarin onderzoeksvragen die maatschappelijk en voor de NHR organisatorisch relevant zijn, zoals bijvoorbeeld: invloed van zomer en wintertijd op frequentie van PCI bij STEMI en NSTEMI en het verbeteren van predictie modellen op uitkomsten van cardiothoracale procedures.

DCVA

Ook heeft de NHR een samenwerkingsverband aangegaan met de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een mooi initiatief van alle stakeholders op het cardiovasculair onderzoeksgebied om de krachten te bundelen. De NHR speelt binnen de pijler data-infrastructuur van de DCVA een voorname rol en is de preferred partner voor data registratie. Binnen de DCVA, maar ook zelfstandig, werkt de NHR aan de eerste stappen van 'registry based randomized clinical trials'. Samen met het toekomstig koppelen van databases van DHD, VEKTIS en CBS op project bases kan hierdoor zeer efficiënt onderzoek verricht worden, zonder toename van registratie last.

NHR wetenschappelijke publicaties 2019

Hierbij zetten wij voor u de publicaties van de NHR op een rijtje.

Van Veghel D, Daeter E, Amoroso G, Bax M, Blaauw Y, Camaro C, Cummins P, Halfwerk F, Den Hamer I, De Jong J, Stooker W, Van der Wees P, Van der Nat P. Organization of outcomes-based quality improvement in Dutch heart centers. European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes 2019; (https://doi.org/10.1093/ehjqcco/qcz021).
Veen KM, Mokhles MM, Braun J, Versteegh MIM, Bogers AJJC, Takkenberg JJM, on the behalf of the data registry committee of the Netherlands Association for Cardio-Thoracic Surgery. Male–female differences in characteristics and early outcomes of patients undergoing tricuspid valve surgery: a national cohort study in the Netherlands. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery; 2019;55:859–66.
Siregar S, Nieboer D, Versteegh MIM, Steyerberg EW, Takkenberg JJM. Methods for updating a risk prediction model for cardiac surgery: a statistical primer. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery; 2019; 28: 333-338.
Blokzijl F, Houterman S, Van Straten BHM, Daeter E, Brandon Bravo Bruinsma GJ, Dieperink W, Reneman MF, Keus F, Van der Horst ICC, Mariani MA. Quality of life after coronary bypass – a multicentre study of routinely-collected health data in the Netherlands. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2019; 56: 526-533.
Spanjersberg AJ, Ottervanger JP, Nierich AP, Speekenbrink RGH, Stooker W, Hoogendoorn M, Van Veghel D, Houterman S, Brandon Bravo Bruinsma GJ. Implementation of a specific safety check is associated with lower postoperative mortality in cardiac surgery. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2019 Aug 28; [Epub ahead of print].
Vendrik J, Van Mourik MS, Houterman S, Vis MM, Baan Jr. J; namens de publicatiegroep Nederlandse Hart Registratie. Transkatheter aortaklepvervanging (TAVI). Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2019; 163:D4011.
Blokzijl F, Houterman S, Van Straten BHM, Daeter E, Brandon Bravo Bruinsma GJ, Dieperink W, Reneman MF, Keus F, Van der Horst ICC, Mariani MA. The impact of surgical aortic valve replacement on quality of life-a multicenter study. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2019; [Epub ahead of print].
Goedgekeurde aanvragen gebruik data NHR 2019

Hierbij zetten wij voor u de goedgekeurde aanvragen gebruik data NHR op een rijtje.

Nummer Naam aanvrager Ziekenhuis aanvrager Titel project Registratie
2019-001 Arjen Gökalp Erasmus MC Male-female and within female differences in patient and procedural characteristics and outcome after thoracic aortic surgery Cardiochirurgie
2019-002 Tobias Pustjens Zuyderland Prognosis and outcome in patients with non-ST elevation myocardial infarction and multivessel coronary artery disease PCI
2019-005 Mostafa Mokhles Erasmus MC Implementatie van patiënt- en operatie specifieke voorspellers voor mortaliteit en morbiditeit na chirurgische aoratklepvervanging in een prognostisch microsimulatiemodel Cardiochirurgie
2019-006 Gijs van Steenbergen Catharina Ziekenhuis Improving patient relevant outcomes in transcatheter aortic valve replacement patients THI
2019-007 Hatem Al-Farra Amsterdam UMC Development and validation of multiple clinical prediction models for 30-day complications after Transcatheter Aortic Valve Implantation in the Netherlands Heart Registration THI
2019-008 Anna van Veelen Amsterdam UMC De uitkomsten van percutane coronaire interventies van chronische totale coronaire occlusies in Nederland PCI
2019-009 Mina Karami Amsterdam UMC Cardiogene shock in Nederland: voorspellers en uitkomsten PCI
2019-011 Thomas van den Boogert Amsterdam UMC The impact of coronary artery disease and pre-procedural percutaneous coronary intervention on the short and long-term mortality after transcatheter aortic valve replacement PCI, THI
2019-012 Thijs Rettig Amphia Preoperative anemia and outcome after cardiac surgery: a registry analysis Cardiochirurgie
2019-013 Edgar Daeter St. Antonius Ziekenhuis Reinterventions after aortic valve prosthesis implantations. Long term follow up of real life Cardiochirurgie

De Wetenschappelijke Raad komt om de twee maanden bijeen. In 2019 zijn bovenstaande onderzoeksaanvragen beoordeeld en goedgekeurd.

Registratiecommissies: de ruggengraat van de NHR

De registratiecommissies, uniek ten opzichte van andere grote kwaliteitsregistraties, vormen de ruggengraat van de Nederlandse Hart Registratie. In deze registratiecommissies (RC’s) zijn de professionals uit het veld het meest direct betrokken bij de vormgeving van hun eigen registratie. Zij kunnen afspreken wat wel en wat niet te registreren en via het bestuur van de NVVC en NVT kunnen zij ook bepalen welke registratie onderdelen verplicht zijn. In 2019 kwamen, in hoofdlijnen, de volgende zaken aan bod.

Vertrouwen & transparantie

De commissievergaderingen bieden de eerste en meest concrete gelegenheid om de resultaten van de verschillende centra onderling te vergelijken. Op basis van vertrouwen en transparantie kunnen de vertegenwoordigers van de centra met elkaar werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het gesprek aan te gaan over wat er bij de een beter gaat dan bij de ander en waarom. De kort-cyclisch beschikbare gegevens uit de NHR-registratie zijn het uitgangspunt. Hierdoor is een heel andere en zeer effectieve dynamiek in het verbeteren van zorg mogelijk, dan aan de hand van lange termijn gegevens uit de jaarboeken.

Bijeenkomsten voorzitters

Bij de hartchirurgen heeft de registratiecommissie al een langere traditie en is de aanwezigheid van de gemandateerde van ieder hartcentrum door de NVT verplicht gesteld. Voor de anderen is deze werkwijze nieuw. Daarom is in 2019 gestart met bijeenkomsten voor de voorzitters van de RC’s om van elkaar te leren en, waar nodig, te komen tot een gezamenlijk beleid. Zo is afgesproken dat wanneer in een commissie meer dan 30 centra betrokken zijn, alleen een afspiegeling van de centra daadwerkelijk participeren in de vergaderingen aan de hand van een open uitnodiging. Na een bepaalde periode kan de samenstelling weer worden herzien. De centra die in een bepaalde fase niet actief participeren zullen zich committeren aan de besluiten van de registratiecommissie.

Wetenschapsaanvragen

Op verzoek van de voorzitters hebben zij ook een rol gekregen bij de wetenschapsaanvragen. Als er aanvragen binnenkomen voor data op het terrein van een bepaalde commissie dan zal de voorzitter van die commissie om advies worden gevraagd en het advies van de voorzitter zal zwaarwegend meegenomen worden door de wetenschappelijke raad.

Opkomst verbeteren

Een belangrijk aandachtspunt bij de vergaderingen van de RC-voorzitters was ook hoe de opkomst bij de bijeenkomsten van sommige RC’s te verbeteren. Door in te voeren dat naast de gemandateerde van ieder centrum nog een tweede persoon als vertegenwoordiger aangewezen kan worden zullen agenda-problemen hopelijk minder een rol spelen.

PDCA systematiek

Tot slot kwamen de voorzitters ook overeen in hun commissies volgens de PDCA-systematiek te werk gaan en wel op het niveau van datavolledigheid, datakwaliteit en uitkomsten van zorg. De voorzitters zullen elkaar in principe 2 maal per jaar treffen om elkaar te helpen bij het zo snel mogelijk implementeren van effectief functionerende registratiecommissies.

Over de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht

Hierbij een overzicht van de activiteiten van en informatie over zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht.

De raden houden zich bezig met het bewaken van de doelstellingen van de NHR zoals het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Tevens houdt zij contact met de professionals in het veld en zijn de financiën een permanent aandachtspunt.

Bewaken van de doelstellingen
Een belangrijke taak van de Raad van Bestuur is het bewaken van de doelstellingen van de NHR. Dat kunnen kortetermijndoelstellingen zijn maar ook doelstellingen met een horizon van 3 tot 5 jaar. Aan de hand van de doelstellingen wordt een jaarplan gemaakt en dit jaarplan wordt per kwartaal, waar nodig, bijgestuurd. Per twee weken wordt de voortgang van projecten uit het jaarplan geëvalueerd. De directeur bestuurder kan aan de hand hiervan dagelijks de operationele aansturing richting medewerkers en middelen voor zijn rekening nemen.

Kwaliteitsbewaking en bevordering
Een primaire doelstelling van de NHR is ‘kwaliteitsbewaking en bevordering’. Om kwaliteit internationaal te kunnen toetsen is in 2019 een samenwerkingsverband met Swedeheart gestart. Als eerste stap zijn voorbereidingen getroffen om een onderzoeksvraag vanuit de twee registraties te beantwoorden.

Trends
Een andere manier om de kwaliteit te monitoren is de bewaking van trends door de jaren heen. Op punten was er in 2019 verbetering vast te stellen en waar dit niet het geval was kon dit aan de professionals worden teruggekoppeld voor verdere evaluatie. Van de registratiecommissies wordt verwacht dat zij zelf op hun gebied verbeterprojecten aandragen. In 2018 zijn vier van dergelijke projecten gestart en in 2019 zijn er zeven bijgekomen.

Wetenschappelijk onderzoek
Een volgende belangrijke doelstelling van de NHR is het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek met gegevens uit de registratie. Afgelopen jaar verschenen zes publicaties met NHR-data en konden data beschikbaar gesteld worden voor 10 nieuwe wetenschappelijke projecten. Op nationale en internationale congressen konden meer dan 10 presentaties gegeven worden met een belangrijke bijdrage vanuit de NHR.

Innovatie
Op het gebied van Innovatie gingen in 2019 vijf grote nieuwe projecten van start met elk meer dan 5 deelnemende ziekenhuizen. In totaal lopen er nu acht innovatieprojecten verspreid over 34 ziekenhuizen. Projecten met veel deelnemers zijn het RITS-AF project (21 deelnemers) en het waardegedreven zorginkoop project (10 deelnemers).

Datakwaliteit
Om dit alles mogelijk te maken moet de datakwaliteit en de datavolledigheid voorop staan. Dit wordt onder andere getoetst met een audit systeem. Zo werden in 2019 bijvoorbeeld bij de interventiegroep PCI 2500 dossiers gecontroleerd waarvan 97% kloppend bleek te zijn. Dat de NHR-informatiebeveiliging op orde is werd in 2019 opnieuw bekrachtigd door verlenging van de NEN 7510 certificering, waarover meer in devolgende paragraaf.

NEN 7510 certificering
De NHR werd in 2019 opnieuw NEN gecertificeerd, waarbij nauwelijks verbeterpunten werden gesignaleerd door de auditor van Lloyds. Niet alleen de dataveiligheid, maar het volledige kwaliteitssysteem van de NHR valt onder deze certificering. Onder dit kwaliteitssysteem valt onder andere ook de jaarplancyclus, het projectmanagement, de analysemethoden en kwaliteitscontroles.

Contact met de professionals
Bij het vormgeven en bewaken van de doelstellingen is het van belang dat de Raad van Bestuur intensief contact houdt met de professionals in het veld. Behalve in vele reguliere vergaderingen met o.a. de besturen van de beroepsverenigingen, de voorzitters van de registratiecommissies en de deelnemersraad, heeft het bestuur in 2019 ook bij alle aangesloten ziekenhuizen een tevredenheidsonderzoek uitgezet. Als jonge organisatie kreeg de NHR een alleszins redelijk rapportcijfer maar belangrijker was dat er veel suggesties ter verbetering opgehaald konden worden.

Klanttevredenheidsonderzoek
Het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek biedt inzicht in de tevredenheid van artsen, projectleiders en datamanagers over de NHR. Het klanttevredenheidsonderzoek 2019 laat zien dat deze tevredenheid verder is gestegen.
Artsen zijn meer tevreden over de NHR dan projectleiders en datamanagers, Hart- en dottercentra zijn meer tevreden dan algemene ziekenhuizen.
Vanuit het klanttevredenheidsonderzoek worden door de NHR verbeterpunten geselecteerd en geïmplementeerd. In 2020 zal onder andere aandacht worden besteedt aan de inbedding van de PM/ ICD applicatie in MijnNHR, de verbetering van de kwaliteitsrapportage en de communicatie over onderzoeks- en innovatieprojecten.

Financiën
Last but not least zijn ook de financiën een permanent aandachtspunt voor het bestuur. Het efficiënter maken van de bedrijfsvoering kon ook in 2019 voor een contributieverlaging voor veel deelnemende centra zorgen.

Raad van Toezicht
Bij de financiële paragraaf ligt ook een belangrijke taak voor de Raad van Toezicht. Deze heeft afgelopen jaar aan de hand van het accountantsrapport de jaarrekening beoordeeld en goedgekeurd. Ook de medewerkerstevredenheidsonderzoeken en de zelfevaluatie door het bestuur, zijn door de Raad van toezicht tegen het licht gehouden en akkoord bevonden.

Daarnaast wordt de Raad van Toezicht intensief door het bestuur op de hoogte gehouden van ontwikkelingen die het functioneren van de NHR kunnen beïnvloeden. Zo was een belangrijk gespreksonderwerp in 2019 de landelijke ontwikkeling op het gebied van de governance van kwaliteitsregistraties waarvan de NHR er één is. Ook over de wenselijkheid en onwenselijkheid van financiering van NHR-activiteiten, buiten het huidige contributie systeem, vond intensief overleg plaats tussen de beide raden.

Nevenfuncties
Klik hier voor informatie over de nevenfuncties van de Raad van Bestuur. Voor dezelfde informatie over de nevenfuncties van de Raad van Toezicht klikt u hier .

Feiten en Cijfers

Ziektebeelden en interventies

Unieke patiënten (cumulatief)

 • t/m 2016

  1.184.695
 • t/m 2017

  1.266.243
 • t/m 2018

  1.346.647
80.404
Aantal interventies 2018

De NHR registreert van veel patiënten de gegevens en publiceert deze data jaarlijks via een breed scala figuren, waarin van tevoren gedefinieerde onderzoeksresultaten en de verschillende meetmomenten inzichtelijk worden gemaakt.

Aantal geregistreerde interventies & meetmomenten 2018
Medische conditie Interventie Meetmomenten
Coronairlijden CABG 6.546 11
  PCI 40.140 7
Aortakleplijden Aortaklepchirurgie 1.431 10
  TAVI 2.331 10
Gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden CABG + aortaklepchirurgie 869 12
Atriumfibrilleren Kathetherablatie 4.691 7
  Minimaal-invasieve chirurgische ablatie 332 7
Mitraliskleplijden Mitralisklepchirurgie 644 9
  Overig 389
Overige condities ICD 6.469 1
  Pacemaker 12.354 1
  Overige ablatie 290
  Overige cardiochirurgie 3.918
Totaal 80.404

Ziekenhuizen

Totaal aantal ziekenhuizen waarvan NHR data verzamelt.

 • Hartcentra

  16

 • Dottercentra

  14

 • Algemene ziekenhuizen

  43

Totaal aantal ziekenhuizen dat deelneemt aan VBHC programma

 • Hartcentra

  14/16
 • Dottercentra

  8/14
 • Algemene ziekenhuizen

  8/43

Value-Based Health Care

De NHR heeft een uitgebreid Value-Based Health Care (VBHC) programma. In de Value-Based Health Care staat de patiënt centraal. Daarom wordt primair gekeken naar het ziektebeeld van de patiënt en niet naar de interventie. In dit programma meet de NHR kwaliteit van leven. Tussen 2014 en 2017 vroegen de centra die deelnemen aan het VBHC programma aan 9.656 hartpatiënten hoe zij hun kwaliteit van leven voor en na de ingreep ervoeren.

Registraties en registratiecommissies

Alle gegevens die de NHR verzamelt, komen terecht in onze registraties. Daarvan zijn er momenteel 8. Iedere registratie heeft een eigen registratiecommissie die meerdere keren per jaar bijeenkomt. In deze commissies worden de meetmomenten vastgesteld die de NHR registreert.

Registratiecommissie Aantal bijeenkomsten Centra
Cardiochirurgie 4 16
PCI 3 30
THI 3 16
Ablatie 3 16
HF 3 24
AF 2 18
PM/ICD 3 75
ACS*
* in oprichting
Overzicht onderzoeken, presentaties en projecten 2018
Publicaties Presentaties Projecten
1 NHR publicatie 12 nationaal 7 verbeterprojecten
6 bijdragen 3 internationaal 5 innovatieprojecten