Nederlandse Hart Registratie
Jaarverslag 2021

Lees verder

REGISTRATIE

De samenwerking tussen kwaliteitsregistraties in Nederland krijgt, ook in het licht van de vervolgstappen naar aanleiding van de rapporten van de Commissie van de Zanden en Hugo Keuzekamp, binnen de Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR) steeds verder vorm. Onder andere in de vorm van bestuurlijke participatie draagt de NHR bij aan de SKR. De intensieve samenwerking tussen SKR en de FMS kreeg in 2021 ook verder vorm.

Feiten en Cijfers

Totaal aantal ziekenhuizen dat data registreert bij de NHR.

 • Hartcentra

 • Dottercentra

 • Algemene ziekenhuizen

INNOVATIE

Binnen het innovatieprogramma van de NHR werd, naast de samenwerkingen met DHD en Vektis en de diverse projecten uit de registratiecommissies, onder andere gewerkt aan de afronding van de pilot Waardegedreven Zorginkoop en het project Complexe Data en AI.

Het jaarlijkse symposium voor de 2e keer online georganiseerd

Jaarlijks organiseert de NHR een symposium om zo haar deelnemers en andere geïnteresseerden uit het veld te informeren over de behaalde resultaten en de plannen voor de toekomst. De 2021 editie heeft op vrijdag 2 juli online plaats gevonden en werd wederom hoog gewaardeerd door de deelnemende artsen, projectleiders en datamanagers.

Over de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht

Hierbij een overzicht van de activiteiten van en informatie over zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht.

De groei van het aantal wetenschappelijke aanvragen zette zich in 2021 onverminderd voort

Er zijn in 2021 11 artikelen gepubliceerd en 13 aanvragen goedgekeurd.

Congressen met een belangrijke bijdrage vanuit de NHR

Op nationale en internationale congressen konden 15 presentaties gegeven worden met een belangrijke bijdrage vanuit de NHR.

Overzicht congressen NHR 2021
Congres Thema Plaats 2021 Pijler
Intensive VBHC Green Belt Programma en Werksessie Value-Based Health Care Online Februari Innovatie
NVT voorjaarscongres Het hart van de cardiologie Online Mei Registratie
Impact Congres De impact van data Amsterdam Juni Registratie
Ministerie VWS Juni Innovatie
YIM ronde tafel Nationale registraties Online Juni Registratie
VIGS Talks Toekomstbestendige data infrastructuur en samenwerkenaan betere uitkomsten Online Juni Registratie
UMCU Research meeting vaatchirurgie Organisatie en onderzoek Online Juni Registratie
FMS Hoe data gebruikt gaat worden Online Juni Registratie
Onderwijs & Ochtendrapport Cardiologie NHR en big data Online Augustus Registratie
EHMA Health management in Europe Online September Registratie
Intensive VBHC Green Belt programma Value-Based Health Care Online September Innovatie
The Decision Group Value-Based Health Care Online Oktober Innovatie
NVVC najaarscongres There goes my heart again Arnhem November Registratie
Supranet GGZ Dataverzameling Amersfoort November Registratie
ICT in de zorg Utrecht November Innovatie

REGISTRATIE

De samenwerking tussen kwaliteitsregistraties in Nederland krijgt, ook in het licht van de vervolgstappen naar aanleiding van de rapporten van de Commissie van de Zanden en Hugo Keuzekamp, binnen de Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR) steeds verder vorm. Onder andere in de vorm van bestuurlijke participatie draagt de NHR bij aan de SKR. De intensieve samenwerking tussen SKR en de FMS kreeg in 2021 ook verder vorm.

De financiën van de NHR

Inkomsten:

De inkomsten van de NHR bestaan primair uit de bijdragen van de ziekenhuizen voor hun deelname aan de verplichte registraties en voor de facultatieve deelname aan het innovatieprogramma. Daarnaast worden op onderdelen subsidies verkregen.

Alle genoemde getallen zijn duizendtallen.

 • 2021

  1.556

 • 2020

  1.738

 • 2019

  1.483

Belangrijkste uitgaven:

Personeel (personeel, bestuur en toezicht)

 • 2021

  922

 • 2020

  858

 • 2019

  844    

Automatisering (data opslag en beveiliging)
 • 2021

  349

 • 2020

  488

 • 2019

  445

Algemeen (onder andere huisvesting, symposium en kantoor ict)

 • 2021

  228

 • 2020

  190

 • 2019

  196

Voorziening

De NHR hanteert conform de langetermijndoelstellingen een beleidsreserve van 500 duizend.
Hiermee is de NHR financieel gezond.

In kwaliteitsbewaking- en bevordering in de hartzorg in Nederland zijn real world data in toenemende mate belangrijk

Graag bieden wij u het NHR-jaarverslag 2021 aan. Een jaar dat gekenmerkt werd door de grote invloed van de COVID-19 pandemie op onze maatschappij in het algemeen en de zorg in het bijzonder. In samenwerking met de NVVC, NVT en alle direct betrokken personen in de ziekenhuizen heeft de NHR haar bijdrage geleverd aan het inzichtelijk maken van de impact van deze pandemie op de zorg voor hartpatiënten. Zo worden op verzoek van de NVT diverse analyses uitgevoerd, is op verzoek van de NVVC ondersteuning verleend bij het inventariseren van de impact van de pandemie op de wachttijden voor diverse vormen van hartzorg en is een peer reviewed artikel gepubliceerd over het belang van publieke communicatie voor patiënten met een acuut coronair syndroom. Dat in alle drie de pijlers van de NHR, registratie, wetenschappelijk onderzoek en innovatie, ondanks de pandemie voortgang werd geboekt is mede te danken aan de extra inspanningen van betrokkenen binnen de ziekenhuizen en het NHR team wat gewaardeerd wordt.

De veranderende situatie door de COVID-19 pandemie is tevens aanleiding geweest om de jaarplanning van de data-aanlevering en rapportage te veranderen. Een wens die vanuit het veld al vaker geuit was. De nieuwe werkwijze maakt het mogelijk om sneller na de afsluiting van een kalenderjaar de rapportage te verzorgen én heeft registratielast gereduceerd doordat de aanleveringen voor de transparantiekalender en de NHR-jaarrapportage nu één op één lopen. 

De reductie van registratielast kreeg verder vorm doordat ziekenhuizen door de NHR ondersteund worden bij het verkrijgen van informatie over de follow up van patiënten na een interventie of operatie aan het hart. Enerzijds gebeurt dit doordat de NHR-registraties aan elkaar gekoppeld kunnen worden, anderzijds biedt de gerealiseerde koppeling met Dutch Hospital Data (DHD) de mogelijkheid om de registratielast bij het in beeld brengen van de myocardinfarcten na een PCI of CABG met 90% te reduceren. Ook met andere databronnen als NICE en Vektis worden samenwerkingsverbanden ontwikkeld en vormgegeven. De koppeling met de NICE-registratie is voorbereid ten behoeve van de additionele registratie van patiënten die voor de PCI in shock zijn. De PCI-registratiecommissie heeft in samenwerking met Vektis de declaratiedata gebruikt om een aantal additionele kwaliteitsindicatoren beschikbaar te maken zonder dat dit registratielast oplevert in de ziekenhuizen.

In samenwerking met de Hartstichting werden voorbereidingen getroffen voor de verdere evolutie van het platform “Hart en Vaatcijfers”. De contouren van de nieuwe omgeving, waar vanaf 2022 ook de online rapportage van de NHR-jaarrapportage zal plaatsvinden, zijn in 2021 vastgesteld. Onder andere zal het platform ook een online analysetool gaan bevatten, waar onderzoekers en het brede publiek op hoofdlijnen analyses kunnen maken. 

Het integrale kwaliteitssysteem van de NHR, inclusief beveiligingsbeleid, privacy-maatregelen, processen om de kwaliteit van data en analyses te kunnen garanderen en de besturende processen in de organisatie, werd in 2021 opnieuw gecertificeerd door Lloyds conform de NEN 7510 normen. Tijdens de audit bleken er geen tekortkomingen te kunnen worden vastgesteld door de auditoren. 

De NHR werkt samen met de registratie-commissies, de projectleiders en datamanagers in de ziekenhuizen, de NVVC en NVT en andere stakeholders aan de hand van een gestructureerd meerjarenplan ieder jaar aan het realiseren van concreet gedefinieerde doelstellingen. Dit om de toegevoegde waarde van de NHR voor de kwaliteit van zorg verder te vergroten. De planvorming en de projecten laten zich indelen in de drie pijlers van de NHR: Registratie, Wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Per pijler treft u in dit jaarverslag een samenvatting aan van de lopende en afgeronde projecten. 

Daarnaast kunt u in dit jaarverslag een overzicht verwachten van ‘Feiten en Cijfers’, een verslag van het NHR-symposium, een overzicht van publicaties, presentaties en projecten, een overzicht van de activiteiten van de Raad van Toezicht en tenslotte inzage in de financiële cijfers. 

Graag bedanken we alle artsen, projectleiders en datamanagers in de ziekenhuizen en de medewerkers van de NHR die in gezamenlijkheid al deze ontwikkelingen mogelijk hebben gemaakt. We zien uit naar de doorontwikkeling van deze samenwerking en de bijdrage die daardoor gezamenlijk geleverd kan worden aan de steeds verdere optimalisatie van de kwaliteit van de hartzorg in Nederland.

NHR-bestuur
Prof. Dr. J.G. Maessen Cardiochirurg, voorzitter
Dr. V.A.W.M. Umans Cardioloog, bestuurder
Dr. H.P.A. van Veghel Directeur-bestuurder

...


...

Marijke Timmermans PhD, account manager

“De registratie van complete en kwalitatief goede data kost de ziekenhuizen veel tijd. Ik zie het daarom als een belangrijke taak om hen te helpen bij het optimaal benutten hiervan. Het geeft mij energie dat er steeds meer waardevolle ideeën ontstaan vanuit de ziekenhuizen t.a.v. relevante analyses, innovatieve projecten en wetenschappelijk onderzoek op basis van de geregistreerde data.”

...
 

Saskia Houterman PhD, epidemioloog

“Inmiddels is het heel normaal geworden dat uitkomsten gedeeld worden, nu nog de volgende stap naar daadwerkelijk meer kwaliteitsverbeteringen, zodanig dat de patiënten het gaan merken. Daar zet ik mijn expertise graag voor in!”

...

Michelle van der Stoel MSc, analist

“Met mijn expertise op medisch technisch gebied fungeer ik als brug tussen de arts en de ingenieur. Samen kunnen we de data binnen de NHR optimaal benutten en de toegevoegde waarde hiervan tot een hoger niveau tillen. Zo hopen we in de toekomst deze data zelfs real-time te kunnen gebruiken, zodat de zorg hier direct van profiteert.”

 

Lineke Derks MSc, analist

“Door mijn affiniteit met epidemiologisch onderzoek en data-analyses, kan ik de registratiecommissies en onderzoekers op relevante wijze ondersteunen in het leveren van zinvolle inzichten in de aangeleverde data.”

...
 

Niki Medendorp PhD, account manager

“Samen op zoek naar verbeterpotentieel met als doel de kwaliteit van zorg tot een hoger niveau te tillen, daar doe ik het voor.”

....

INNOVATIE

Binnen het innovatieprogramma van de NHR werd, naast de samenwerkingen met DHD en Vektis en de diverse projecten uit de registratiecommissies, onder andere gewerkt aan de afronding van de pilot Waardegedreven Zorginkoop en het project Complexe Data en AI.

Tevens werd het aantal deelnemers aan het Value-based Healthcare programma uitgebreid tot 26 en het aantal deelnemers aan het follow up project voor pacemakers en ICD’s tot 17. De pilot Waardegedreven Zorginkoop werd officieel afgerond en een rapportage van de conclusies is verschenen. In het project Complexe Data en AI zijn generieke processen uitgewerkt voor de verwerking van meer complexe data (bijvoorbeeld RX beelden en ecg’s) als onderdeel van de kwaliteitsregistratie. Tevens zijn verkenningen uitgevoerd met betrekking tot de te gebruiken systemen. Deze ontwikkeling werd meermaals van advies voorzien door de innovation board van de NHR. Samenwerking wordt gezocht met Health-RI voor wat betreft de data-infrastructuur. Om het project verder uit te kunnen werken is een paragraaf opgenomen in de MedTechNL aanvraag bij het Groeifonds.

Een aantal projecten die ook in de context van de DCVA van belang worden geacht kregen verder vorm. Bijvoorbeeld werd de inbedding van KinCor en CONCOR in de NHR verder uitgewerkt en voorbereid. De effectuering zal begin 2022 plaatsvinden. De ziektebeelden registraties voor boezemfibrilleren (AF) en hartfalen werden doorontwikkeld. Binnen de AF registratie werd het eerste registratie gebaseerd onderzoeksproject afgerond met het bereiken van de 6000 geregistreerde patiënten in de observationele studie DutchAF. De hartfalenregistratie rondde de pilot fase af met 1500 geregistreerde patiënten en implementeerde de nieuwe richtlijnen voor hartfalen in de kwaliteitsregistratie zodat ziekenhuizen en vakgroepen volgens de meest recent richtlijnen hun kwaliteit kunnen meten en verbeteren. Tot slot werd de samenwerking met Swedeheart verder doorontwikkeld in 2021. Naar verwachting zal in 2022 de eerste gezamenlijke publicatie verschijnen.

Het jaarlijkse symposium voor de 2e keer online georganiseerd

Jaarlijks organiseert de NHR een symposium om zo haar deelnemers en andere geïnteresseerden uit het veld te informeren over de behaalde resultaten en de plannen voor de toekomst. De 2021 editie heeft op vrijdag 2 juli online plaats gevonden en werd wederom hoog gewaardeerd door de deelnemende artsen, projectleiders en datamanagers.

Ook dit jaar kwamen er weer onderzoekers aan het woord over hun onderzoek op basis van data die verzameld is binnen de NHR en deelden medisch specialisten analyses over de resultaten van het afgelopen jaar.

Het programma zag er als volgt uit:

Artsen-interviews over de resultaten en inzichten uit de NHR Rapportage 2020 met dr. J.J. Brugts (ErasmusMC), dr. P.W. Danse (Rijnstate) en dhr. W.W.L. Li (Radboudumc).

Het onderdeel Wetenschappelijk onderzoek o.b.v. NHR data werd ingevuld door de onderzoekers mevr. A. van Veelen (Amsterdam UMC) over ‘uitkomsten van PCI van chronische totale coronaire occlusies in NL’, mevr. J. Ravaux (Maastricht UMC+) over ‘prevalence, trends, timing and clinical impact of permanent implantations’ en dr. T. Rettig (Amphia) over ‘preoperative anemia and outcome after cardiac surgery’.

Samenwerking is de sleutel tot succes. Sprekers prof. dr. M.H. Hemmelder (SKR), dhr. J. Reitsma (ZN) en dhr. C. Camaro (Radboudumc) gingen hier nader op in. Prof. dr. J.G. Maessen (NHR) en dr. P.C. Smits (NHR) sloten aan.

De key-note lecture werd dit jaar verzorgd door dhr. L. Engelen (Transform.Health). Hij sprak over het onderwerp patiëntparticipatie. Aansluitend vond er een rondetafelgesprek plaats met mevr. A. Vervoord (Harteraad) en dr. D. Van Veghel (NHR).

De leden van de Raad van Bestuur namen de deelnemers over de toekomstplannen rondom de NHR pijlers Registratie, Innovatie & Wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u het Symposium terugkijken? Dat kan via deze link.

Het NHR Symposium 2022 staat gepland op vrijdag 1 juli in de Jaarbeurs Utrecht.

De groei van het aantal wetenschappelijke aanvragen zette zich in 2021 onverminderd voort.

Er zijn in 2021 11 artikelen gepubliceerd en 13 aanvragen goedgekeurd.

De processen rondom deze aanvragen, waarbij de Wetenschappelijke Raad om methodologisch en inhoudelijk advies wordt gevraagd en de registratiecommissies betrokken worden onder andere om de kwaliteit en compleetheid van data te toetsen, functioneren goed. Vanuit de NHR werd gewerkt aan een aantal methodologische artikelen, waarin de werkwijze van de NHR wordt gedeeld. 

HEART4DATA

De NHR speelt een belangrijke rol binnen het in 2021 binnen de DCVA geïnitieerde HEART4DATA consortium. Binnen dit inclusieve consortium gaan DCVA-partners gezamenlijk een infrastructuur voor registratie-gebaseerd onderzoek vormgeven, inclusief registry based RCT’s. In 2021 werd de aanvraag voor het infrastructurele deel toegewezen door de Hartstichting en ZonMw. De structuur en de invulling van het consortium werden vastgesteld en de plannen van aanpak van de work packages werden opgesteld.

Onderzoek binnen de hartfalen populatie

Parallel werden de twee onderzoeken die binnen het consortium binnen de hartfalen populatie uitgevoerd gaan worden uitgewerkt. Een observationele studie naar de impact van frequente terugkoppeling van kwaliteitsinformatie vanuit de kwaliteitsregistratie, en een registry based RCT naar de toegevoegde waarde van het toedienen van selenium bij hartfalen patiënten. Onderzoeksgroepen met een brede vertegenwoordiging uit het land zijn gevormd rondom deze studies. Het protocol voor de registry based RCT is eind 2021 ingediend, de observationele studie is met het infrastructurele deel reeds goedgekeurd.

Onderzoeksprojecten binnen de PCI-registratie

Onderzoekers binnen andere aandoeningsgebieden weten de NHR ook reeds te vinden voor het verkennen van samenwerking op het terrein van registry based RCT’s, waaronder onderzoekers uit het Amsterdam UMC met onderzoeksprojecten binnen de PCI-registratie voor patiënten die in shock zijn voorafgaand aan de behandeling. 

NHR wetenschappelijke publicaties 2021
Hierbij zetten wij voor u de publicaties van de NHR op een rijtje.

Olsthoorn JR, Heuts S, Maessen JG, Houterman S, Sardari Nia P, on behalf of the Cardiothoracic Surgery Registration Committee of the Netherlands Heart Registration. Effect of minimally invasive mitral valve surgery compared to sternotomy on short- and long-term outcomes: retrospective multicenter interventional cohort study based on Netherlands Heart Registration Eur J Cardiothorac Surg 2021 Dec 8:ezab507. doi: 10.1093/ejcts/ezab507. Online ahead of print.
Ties D, Singh TK, Zhang X, van Veghel D, Schalkers S, Groot HE, Krabbe PFM, van der Harst P. What really matters: a patient-centered instrument to evaluate health-related quality of life in cardiovascular disease. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2021 Nov 8;qcab079. doi: 10.1093/ehjqcco/qcab079. Online ahead of print.
Van der Nat PB, Derks L, van Veghel D. Health outcomes management evaluation: a national analysis of Dutch Heart Care. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes. 2021 Aug 27:qcab060. doi: 10.1093/ehjqcco/qcab060. Online ahead of print.
van den Boogert TPW, Vendrik J, Gunster JLB, van Mourik MS, Claessen BEPM, van Kesteren F, Koch KT, Wykrzykowska JJ, Vis MM, Winkelman TA, Driessen AHG, Beijk MAM, de Winter RJ, Tijssen JGP, Planken NR, Baan J, Henriques JP. The impact of percutaneous coronary intervention on mortality in patients with coronary lesions who underwent transcatheter aortic valve replacement. J Invasive Cardiol 2021; 33:E823-E832.
Derks L, Sturkenboom HN, Zaal M, Houterman S, Woudstra P, Tio RA, van Veghel HPA. Association between public media and trends in new acute coronary syndrome presentations during the first COVID-19 wave in the Netherlands. Neth Heart J 2021; 29: 577-583.
Derks L, Houterman S, Geuzebroek GSC, van der Harst P, Smits PC, on behalf of the PCI registration Committee of the Netherlands Heart Registration. Daylight saving time does not seem to be associated with number of percutaneous coronary interventions for acute myocardial infarction in the Netherlands. Neth Heart J 2021; 29: 427-432.
Van Steenbergen GJ, van Straten B, Lam KY, van Veghel D, Dekker L, Tonino PA, on behalf of the NHR THI & cardiothoracic surgery Registration Committees. Report on outcomes of valve-in-valve transcatheter aortic valve implantation and redo surgical aortic valve replacement in the Netherlands. Neth Heart J 2021 Aug 9. doi: 10.1007/s12471-021-01608-0. Online ahead of print
Ravaux JM, van Kuijk SMJ, Di Mauro M, Vernooy K, Bidar E, Mariani S, Actis Dato G, van ‘t Hof AW, Veenstra L, Kats S, Houterman S, Maessen JG, Lorusso R, on behalf of the Cardiothoracic Surgery Registration Committee of the Netherlands Heart Registration. Incidence and predictors of permanent pacemaker implantation after surgical aortic valve replacement: data of the Netherlands Heart Registration (NHR). Journal of Cardiac Surgery 2021; 36: 3519-3527.
Karami M, Peters EJ, Lagrand WK, Houterman S, den Uil CA, Engström AE, Otterspoor LC, Ottevanger JP, Ferreira IA, Montero-Cabezas JM, Sjauw K, van Ramshorst J, Kraaijeveld AO, Verouden NJW, Lipsic E, Vlaar AP, Henriques JPS; on behalf of the PCI Registration Committee of the Netherlands Heart Registration. Outcome and predictors for mortality in patients with cardiogenic shock: a Dutch nationwide registry-based study of 75,407 patients with acute coronary syndrome treated by PCI. J Clin Med 2021; 10: 2047.
Mol D, Houterman S, Balt JC, Bhagwandien RE, Blaauw Y, Delnoy PPHM, van Driel VJHM, Driessen AHG, Folkeringa RJ, Hassink RJ, Hooft van Huysduynen B, Luermans JGLM, Ouss AJ, Stevenhagen YJ, van Veghel HP , Westra SW, de Jong JSSG and de Groot JR. Complications in pulmonary vein isolation in the Netherlands Heart Registration differ with sex and ablation technique. Europace 2021; 23: 216-225.
Al-Farra H, de Mol BAJM, Ravelli ACJ, ter Burg WJPP , Houterman S, Henriques JPS, Abu-Hanna A, on behalf of the NHR THI Registration Committee. Update and, internal and temporal-validation of the FRANCE-2 and ACC-TAVI early-mortality prediction models for Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) using data from the Netherlands Heart Registration (NHR). International Journal of Cardiology Heart & Vasculature 2021; 32: 100716

Goedgekeurde aanvragen gebruik data NHR 2021
Hierbij zetten wij voor u de goedgekeurde aanvragen gebruik data NHR op een rijtje.

Nummer Naam aanvrager Ziekenhuis aanvrager Titel project Registratie
2021-001 Tom Oirbans St. Antonius Ziekenhuis Effect of baseline characteristics and outcomes on quality of life in patients with AF undergoing cathater PVI: results of a multicentre VBHC project in cardiac diseases in the Netherlands Ablatie
2021-002 Tijn Heeringa UMCU Resultaten van de chirurgische septale myectomie voor Hypertrofische Obstructieve Cardiomyopathie (HOCM) in Nederland Cardiochirurgie
2021-003 Max Rooijakkers RadboudUMC Uitkomsten van TAVI procedures tijdens de COVID-19 pandemie in Nederland THI
2021-004 Joost ter Woorst Catharina Ziekenhuis Sex difference in outcomes after coronary artery bypass grafting; data of the Netehralds Heart Registration Cardiochirurgie
2021-005 Robin Heijmen St. Antonius Ziekenhuis Impact van de COVID pandemie op de electieve en acute thoracale aortachirurgie in Nederland Cardiochirurgie
2021-007 Nicolas van Mieghem Erasmus MC Demographic and outcome differences between transcatheter aortic valve implantation and surgical aortic valve replacement in patients < 75 years Cardiochirurgie THI
2021-008 Hilda Rijnhart-de Jong MCL Ziekenhuis infectie, een potentieel modificeerbare risicofactor voor het uitblijven van fysiek herstel na cardiochirurgische ingreep? Cardiochirurgie
2021-009 Yuri Blaauw UMCG Wat is de beste invasieve behandel¬strategie voor patiënten met Atrium Fibrilleren wanneer Pulmonaal Venen isolatie niet afdoende (b)lijkt te zijn? Ablatie
2021-010 Roberto Lorusso MUMC+ Prevalence and outcomes of post-cardiotomy extracorporeal membrane oxygenation (PCECMO) :national results from the Netherlands Heart Registration Cardiochirurgie
2021-011 Kim van der Velden MUMC+ Quality of Life after TAVR: the development and validation of a prediction model and implementation into shared decision making THI
2021-012 Frank Halfwerk MST De vergelijking van MACCE uitkomsten van totaal arterieel off-pump CABG versus on-pump gemengd CABG van geregistreerde patiënten die in Nederland een CABG hebben ondergaan: een gerandomiseerde registry trial Cardiochirurgie
2021-013 Maaike Roefs NHR Male-female differences in coronary artery bypass procedures in the Netherlands Cardiochirurgie PCI
2021-014 Inez Wijdh-den Hamer UMCG The impact of mitral valve surgery on quality of life - a multicenter study Cardiochirurgie
2021-015 Ruud Keunen Haga Ziekenhuis De Haga Braincare Strategie (HBS) Cardiochirurgie
2021-016 Ioannis Karalis LUMC Vasculaire toegang en effect op mortaliteit; gegevens uit het NHR PCI-register PCI
2021-017 Monica Gianoli UMCU Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass and Hybrid Coronary Revascularization compared to conventional CABG in the Netherlands - the Dutch experience Cardiochirurgie
2021-019 Gianclaudio Mecozzi UMCG Outcomes of acute type A aortic dissection treatment in the Netherlands: data from a nationwide registry Cardiochirurgie
2021-020 Tijs Rettig Amphia Optimal lower reference limit for hemoglobin concentration in women undergoing cardiac surgery: a registry analysis Cardiochirurgie
2021-022 Michiel Voskuil UMCU Percutaneous coronary intervention after transcatheter aortic valve implantation – a registry-based study PCI, THI
2021-023 Pim Tonino Catharina Ziekenhuis Impactanalyse van de veranderde indicatiestelling voor TAVI en AVR in Nederland Cardiochirurgie THI
2021-024 Susanne Stolpe University Hospital Essen Prevalence of comorbidities in patients undergoing PCI PCI
2021-025 Lineke Derks NHR Treatment of acute coronary syndrome with percutaneous coronary intervention (PCI) performed during regular hours and off-hours in the Netherlands: a comparison of patient relevant outcomes PCI
2021-026 Anton Tomsic LUMC Mitral valve surgery for active infective endocarditis: an analysis of the temporal trends in the Netherlands and benefits of valve repair Cardiochirurgie

De Wetenschappelijke Raad komt om de twee maanden bijeen. In 2021 zijn bovenstaande onderzoeksaanvragen beoordeeld en goedgekeurd.

De samenwerking tussen kwaliteitsregistraties in Nederland krijgt verder vorm

De samenwerking tussen kwaliteitsregistraties in Nederland krijgt, ook in het licht van de vervolgstappen naar aanleiding van de rapporten van de Commissie van de Zanden en Hugo Keuzekamp, binnen de Samenwerkende Kwaliteits Registraties (SKR) steeds verder vorm. Onder andere in de vorm van bestuurlijke participatie draagt de NHR bij aan de SKR. De intensieve samenwerking tussen SKR en de FMS kreeg in 2021 ook verder vorm.

Onder andere werden de contouren van de toekomstige samenwerking tussen Wetenschappelijke Verenigingen en kwaliteitsregistraties uitgewerkt. Deze uitwerking kan als input dienen voor de inhouds- en data-governance commissies die worden ingericht onder de vleugels van ZINL, in voorbereiding op het in werking treden van de nieuwe Wet op de Kwaliteitsregistraties. Samen met de NVVC werd actief bijgedragen aan de programma’s Uitkomstgerichte zorg (het eerste project ten aanzien van boezemfibrilleren is gestart) en Verduurzamen Kwaliteitsregistraties (diverse NHR registraties zijn geanalyseerd).

De registratie-commissies hebben zich in 2021 verder doorontwikkeld. In bijeenkomsten worden verschillen in uitkomsten tussen ziekenhuizen besproken. Tijdens de door de covid-pandemie noodgedwongen online georganiseerde bijeenkomsten werden tevens diverse nieuwe projecten en onderzoeken geïnitieerd. De online vorm van bijeenkomen zal naar verwachting van grote toegevoegde waarde blijven in de toekomst.

Hoe de data en analyses betekenis krijgen binnen de ziekenhuizen en daardoor bijdragen aan kwaliteitsbewaking en -bevordering is een existentiële vraag voor een kwaliteitsregistratie als de NHR. Ook voor andere kwaliteitsregistraties is deze vraag relevant. Eerder bracht de NHR met behulp van het HOME-model in beeld hoe informatie over uitkomsten van zorg binnen de ziekenhuizen gebruikt wordt om kwaliteit te bewaken en bevorderen. In 2021 wees ZonMw een subsidie toe aan de NHR om dit onderzoek te actualiseren én om dit onderzoek in samenwerking met DICA, NICE, Nefrovisie en LROI ook uit te voeren binnen andere aandoeningen. Dit onderzoek zal in 2022 worden uitgevoerd.

Over de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht

Hierbij een overzicht van de activiteiten van en informatie over zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht.

De Raden van Bestuur en Toezicht houden zich bezig met het bewaken van de doelstellingen van de NHR zoals het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De Raad van Bestuur vervult haar rol vanuit een beleidsvormend perspectief, de Raad van Toezicht vervult haar rol vanuit een toezichthoudend en adviserend perspectief.

Bewaken van de doelstellingen

Een belangrijke taak van de Raad van Bestuur is het bewaken van de doelstellingen van de NHR. In 2021 is vastgesteld dat de doelstellingen die bij oprichting van de NHR gedefinieerd waren voor het jaar 2023 grotendeels reeds behaald waren. Reden voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht om reeds eerder een proces in gang te zetten om tot vaststelling van nieuwe meerjaren doelstellingen te komen. 

Aan de hand van de doelstellingen wordt een jaarplan gemaakt en dit jaarplan wordt per kwartaal, waar nodig, bijgestuurd. Per twee weken wordt de voortgang van projecten uit het jaarplan geëvalueerd in het teamoverleg.

Activiteiten Raad van Toezicht

In 2021 kwam de Raad van Toezicht van de NHR, bestaande uit voorzitter Drs. G.J.H.C.M. Peeters, en leden Dr. W.J. van Boven, Dr. J. Koolen, Drs. J. van der Maaten, Prof. dr. B. Mulder en Drs. R. Veldhuizen, vier keer bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werd aandacht besteed aan de meerjarendoelstellingen, de realisatie ten opzichte van het jaarplan 2021, het opstellen van het jaarplan 2022 en de financiële voortgang van de NHR. In het kader van deze financiële voortgang onderschrijft de Raad van Toezicht de visie van de Raad van Bestuur dat de contributie in de nabije toekomst niet verder zal kunnen worden verlaagd.

De selectieprocedure waaruit de aanstelling van Victor Umans, als opvolger van Peter Smits, werd zorgvuldig uitgevoerd. Tevens werd afscheid genomen van Rian Veldhuizen als lid van de Raad van Toezicht, bij benoeming eerder voorgedragen door de Harteraad.

Financiën

Financiën horen tot een vast aandachtspunt voor het bestuur. Het efficiënter maken van de bedrijfsvoering kon in eerdere jaren vertaald worden in een contributieverlaging voor veel deelnemende centra. Ook in 2021 kon dit nog één keer worden gerealiseerd, waarmee de laatste efficiëntievoordelen van de oprichting van de NHR ook zijn geëffectueerd.

Nevenfuncties RvB en RvT van de NHR

Klik hier voor informatie over de nevenfuncties van de Raad van Bestuur. Voor dezelfde informatie over de nevenfuncties van de Raad van Toezicht klikt u hier.

Feiten en Cijfers

Ziektebeelden en interventies

Unieke patiënten (cumulatief)

 • t/m 2018

  1.346.647
 • t/m 2019

  1.412.441
 • t/m 2020

  1.474.587
77.683
Aantal interventies 2020

De NHR registreert van veel patiënten de gegevens en publiceert deze data jaarlijks via een breed scala figuren, waarin van tevoren gedefinieerde onderzoeksresultaten en de verschillende meetmomenten inzichtelijk worden gemaakt.

Aantal geregistreerde interventies & meetmomenten 2020
Medische conditie Interventie Uitkomstindicatoren
Coronairlijden CABG 6.542 9
  PCI 37.724 7
Aortakleplijden Aortaklepchirurgie 1.268 9
  TAVI 2.539 10
Gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden AVR + CABG 734 10
Mitraliskleplijden Mitralisklepchirurgie 636 9
  Overig 281 -
Atriumfibrilleren Kathetherablatie 4.708 7
  Minimaal-invasieve chirurgische ablatie 291 8
Overige condities Pacemaker 13.047 15
  ICD 5.945 15
  Overige ablaties 203 -
  Overige cardiochirurgie 3.765 -
Totaal 77.683

Ziekenhuizen

Totaal aantal ziekenhuizen waarvan NHR data verzamelt.

 • Hartcentra

  16

 • Dottercentra

  14

 • Algemene ziekenhuizen

  42

Totaal aantal ziekenhuizen dat deelneemt aan VBHC programma

 • Hartcentra

  14/16
 • Dottercentra

  10/14
 • Algemene ziekenhuizen

  11/42

Value-Based Health Care

De NHR heeft een uitgebreid Value-Based Health Care (VBHC) programma. In de Value-Based Health Care staat de patiënt centraal. Daarom wordt primair gekeken naar het ziektebeeld van de patiënt en niet naar de interventie. In dit programma meet de NHR kwaliteit van leven.  Tussen 2016 en 2019 vroegen de centra die deelnemen aan het VBHC-programma aan 11.907 hartpatiënten hoe zij hun kwaliteit van leven voor en na de ingreep ervoeren.

Registraties en registratiecommissies

Alle gegevens die de NHR verzamelt, komen terecht in onze registraties. Daarvan zijn er momenteel 8. Iedere registratie heeft een eigen registratiecommissie die meerdere keren per jaar bijeenkomt. In deze commissies worden de meetmomenten vastgesteld die de NHR registreert.

Registratiecommissie Aantal bijeenkomsten Centra
Cardiochirurgie 4 16
PCI 3 30
THI 4 16
Ablatie 4 16
Hartfalen 5 24
Atriumfibrilleren 3 23
Pacemaker/ICD 3 72
ACS* - -
* in oprichting
Overzicht onderzoeken, presentaties en projecten 2020
Publicaties Presentaties Projecten
3 NHR publicaties 22 nationaal 15 verbeterprojecten
8 bijdragen 1 internationaal 17 innovatieprojecten