Innovatie

Binnen het primair proces Innovatie worden nieuwe registraties ontwikkeld en geïmplementeerd en worden conceptuele innovaties vormgegeven door nieuwe toepassingen te implementeren op basis van de data vanuit de kwaliteitsregistratie. Omdat innovatie impliceert dat de betreffende onderwerpen vernieuwend en nog niet bewezen werkzaam zijn, is deelname aan het innovatieprogramma van de NHR voor de Nederlandse ziekenhuizen op vrijwillige basis. Innovatieprojecten kunnen zowel vanuit de registratiecommissies, de DCVA, de ziekenhuizen als vanuit NHR geïnitieerd worden. Hieronder volgt een samenvatting op hoofdlijnen van de innovatieprogramma’s binnen de NHR.

Value-based healthcare programma

Het Value-based healthcare (VBHC) programma van de NHR faciliteert en stimuleert de implementatie van VBHC-principes in de cardiovasculaire zorg in Nederland. Binnen VBHC staat patiëntwaarde centraal, gedefinieerd als de voor patiënten relevante uitkomsten gedeeld door de kosten van het behandelproces. Naast klinische uitkomsten als overleving, complicaties en re-operaties wordt onder andere veel aandacht besteed aan de verbetering van kwaliteit van leven van patiënten na de behandeling. Het VBHC programma van de NHR kent diverse deelprojecten en op onderdelen een samenhang met andere innovaties, waarbij op basis van de samenwerking met DHD en Vektis ook onderzocht zal worden hoe naast uitkomsten de kosten van het behandelproces in beeld gebracht kunnen worden.

 1. Transparante publicatie van voor patiënten relevante uitkomsten
  Een belangrijke pijler van het VBHC programma van de NHR is de transparante publicatie van voor patiënten relevante uitkomsten van zorg. In 2020 nemen 14 van de 16 hartcentra en 9 van de 14 dottercentra deel aan dit deelprogramma. De uitkomsten van zorg worden transparant gepubliceerd in de NHR jaarrapportage. Dit zodat ziekenhuizen enerzijds van elkaar kunnen leren en anderzijds maatschappelijke verantwoording afleggen over de toegevoegde waarde en kwaliteit van de behandelingen die zij uitvoeren.
 2. Verbetercyclus
  Internationaal is de vormgeving van een effectieve verbetercyclus met behulp van uitkomsten van zorg nog volop in ontwikkeling. Eerder onderzoek en publicatie toonde aan dat dat ook in de Nederlandse hartzorg zo is. Als onderdeel van het VBHC programma wordt periodiek geïnventariseerd hoe centra de informatie over uitkomsten van zorg gebruiken in hun verbetercycli en wordt onderzocht welke methoden effectief blijken te zijn.
 3. Pilot Waardegedreven zorginkoop
  De transitie naar betalingsmodellen op basis van patiëntwaarde is een fundamenteel onderdeel van de VBHC strategie. Binnen de pilot Waardegedreven zorginkoop heeft de NHR in samenwerking met 10 ziekenhuizen en zorgverzekeraar Menzis onderzocht hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Voor meer informatie over deze pilot klik hier.
 4. Kwaliteit van leven
  De kwaliteit van leven van patiënten na een interventie of operatie aan het hart is een belangrijke uitkomstparameter. De centra die deelnemen aan het VBHC programma verzamelen informatie over de kwaliteit van leven van patiënten voor en na de behandeling. Deze informatie wordt in projectvorm geanalyseerd en onderzocht, zodat deze maximaal gebruikt kan worden om klinisch relevante inzichten te verkrijgen. Daarnaast wordt samen met de Harteraad gewerkt aan projecten om steeds beter te begrijpen wat de factoren zijn die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de kwaliteit van leven van patiënten.

Samenwerking met andere databronnen

De NHR werkt aan samenwerkingsvormen met andere databronnen voor het verkrijgen en delen van inzichten. Voorbeelden zijn de samenwerkingen met DHD, Vektis en CBS. In verschillende vormen ontstaan met deze organisaties samenwerkingsmogelijkheden die registratielast kunnen verminderen en nog meer relevante inzichten kunnen bieden in het algemeen en voor de registratiecommissies in het bijzonder. Afhankelijk van de juridische mogelijkheden wordt ook gewerkt aan het daadwerkelijk koppelen van deze databronnen aan de data beschikbaar in de NHR. Bijvoorbeeld wordt samen met het ZorgInstituut Nederland en DICA werkt de NHR aan de toepassing van de Personal Health Train.

Internationale samenwerking

In diverse andere landen wordt gewerkt aan soortgelijke initiatieven als de NHR. De NHR draagt zorg voor internationale samenwerking, zodat kennis en informatie gedeeld kan worden. Onder andere met Swedeheart en ICHOM wordt samengewerkt om kennis en inzichten te delen.

Hart & Vaatcijfers

In samenwerking met de Hartstichting werkt de NHR aan de ontwikkeling en implementatie van één landelijk platform voor hart & vaatcijfers. Het cijferboek van de Hartstichting en de NHR-rapportage worden daarbij in één omgeving ingebed. Op deze manier kunnen artsen, patiënten, onderzoekers en andere belanghebbenden op één locatie relevante en betrouwbare cijfers over de hart- en vaatzorg in Nederland vinden. Zie Hart & Vaatcijfers.

Ziektebeelden registraties

De transitie van een interventie-registraties naar ziektebeeldenregistraties wordt binnen het innovatieprogramma van de NHR vormgegeven. Dit is enerzijds van belang omdat lang niet alle cardiale ziektebeelden een complexe interventie of operatie als behandeling vragen. Anderzijds omdat de beslissing om wel of niet een interventie of operatie uit te voeren een belangrijke beslissing is voor de patiënt en wezenlijke impact heeft op de te verwachten uitkomsten. Voor de ziektebeelden hartfalen en boezemfibrilleren worden registraties opgebouwd in samenwerking met DCVA-partners. Bij deze ziektebeeldenregistraties nemen ook andere zorgaanbieders dan ziekenhuizen deel, bijvoorbeeld huisartsenorganisaties. Dat maakt de ziektebeeldenregistraties internationaal uniek. De integrale registratie van patiënten met een acuut coronair syndroom (ACS) is tevens in ontwikkeling.

Aangeboren hartaandoeningen

De kwaliteits- en onderzoeksregistraties KinCor en CONCOR hebben besloten om hun registraties onder te brengen bij de NHR. Deze inbedding in de NHR zal diverse voordelen bieden voor kwaliteitsbewaking en bevordering in de zorg voor aangeboren hartaandoeningen bij kinderen en volwassenen en voor verworven hartaandoeningen bij kinderen. Dit onder andere omdat vanuit andere registraties gevolgd kan worden of patiënten complexe interventies moeten ondergaan. De ontwikkeling van de kwaliteitsregistratie voor aangeboren hartafwijkingen, en verworven hartaandoeningen bij kinderen wordt mede mogelijk gemaakt door de Hartstichting en stichting Hartekind.

Transparantie uitkomsten na Pacemaker of ICD implantatie

Sinds 2019 is de transparante publicatie van uitkomsten van zorg na pacemaker- of ICD-implantatie geïntroduceerd. Centra die hun kwaliteit van zorg willen evalueren en publiek willen rapporteren kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan dit programma. Om deel te kunnen nemen aan het programma is vanzelfsprekend een zeer hoge compleetheid en kwaliteit van data vereist.

Geavanceerde analysemethoden

De NHR werkt met (inter-)nationale experts continu aan de doorontwikkeling van de bestaande analyse-methoden. Dit zodat de kennis en expertise uit andere vakgebieden, waaronder machine learning en artificial intelligence, ingebed kunnen worden in de werkwijze van de NHR en daarmee van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de kwaliteits-bewaking en -bevordering in de hartzorg in Nederland. Onder andere het doorontwikkelingen van predictiemodellen maakt onderdeel uit van deze ontwikkeling.