Registratie

Binnen het primair proces Registratie worden registraties die een verplicht karakter hebben, of dusdanig ver ontwikkeld zijn dat er sprake is van een stabiele omgeving die onderhouden moet worden, uitgevoerd.

Verplichte registraties kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de Transparantiekalender of minimale eisen van wetenschappelijke verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn de ‘Witte Lijsten’ van de NVVC en het kwaliteitsbeleid van de NVT.

Methode

Voor de selectie van de NHR-variabelensets is de NHR-methode in het leven geroepen. Hiermee beogen de registratiecommissies en de NHR gezamenlijk maximaal relevante inzichten te creëren met kwaliteitsdata, tegen zo min mogelijk registratielast.

NHR Methodiek selectie variabelensets icon-download Created with Sketch.

Datakwaliteit en dataveiligheid

In samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen wordt binnen de NHR continu gewerkt aan de compleetheid, betrouwbaarheid en validiteit van de data. Een state of the art database- en infrastructuur is daarbij essentieel, evenals een optimale dataveiligheid. De kwaliteit van deze infrastructuur komt tot uiting in de NEN 7510 certificering. Om de kwaliteit te borgen heeft de NHR een kwaliteitssysteem geïmplementeerd dat beschreven staat in het document NHR Kwaliteitssysteem (zie onderstaande knop).

NHR Kwaliteitssysteem icon-download Created with Sketch.

Registratiecommissies

De registratiecommissies vormen de ruggengraat van de NHR. In deze registratiecommissies zijn de professionals uit het veld het meest direct betrokken bij de vormgeving van hun eigen registratie. Zij kunnen afspreken wat wel en wat niet te registreren en via het bestuur van de NVVC en NVT kunnen zij ook bepalen welke registratie onderdelen verplicht zijn.

Ledenoverzicht registratiecommissies icon-download Created with Sketch.

MijnNHR

De data-aanlevering aan de NHR vindt plaats via de beveiligde omgeving MijnNHR. Via deze applicatie kunnen de centra de aanleverde data raadplegen middels chartmodules. Direct na een upload wordt er automatisch een factsheet en kwaliteitsrapportage gegenereerd, centra kunnen hiermee de volledigheid en kwaliteit van hun aanlevering controleren. Het centrum bepaalt zelf wie toegang krijgt tot deze applicatie.

Handboeken

Om de centra te ondersteunen bij het registreren van de data brengt de NHR voor ieder nieuw interventiejaar een handboek uit. Het handboek informeert over de te verzamelen variabelen, waarvan enkele een verplicht karakter hebben (opgelegd vanuit de wetenschappelijke verenigingen).

Voor de totstandkoming van het handboek wordt input vanuit verschillende gremia verzameld, zoals de cardiologen en cardiochirurgen uit de registratiecommissies, datamanagers en projectleiders uit de ziekenhuizen, EPD-leveranciers en de afdeling Klinische Informatiekunde.

Het handboek bevat relevante informatie voor de te verzamelen variabelen voor de volgende registraties:
Ablatie, Atriumfibrilleren, Cardiochirurgie, Hartfalen, KinCor CONCOR, PCI, Pacemaker/ICD en THI.

De handboeken zijn te vinden op Handboeken & overige documenten.

Analysemethodiek NHR

De analyses die de NHR uitvoert moeten leiden tot figuren en tabellen die transparant, begrijpelijk en betrouwbaar zijn voor onder andere artsen en beleidsmakers.

In het document Analysemethodiek NHR (zie onderstaande knop) wordt de analysesystematiek van de NHR beschreven. Op deze manier is het transparant hoe de door de NHR gepresenteerde cijfers tot stand komen en hoe deze geïnterpreteerd kunnen worden.

Bij het vaststellen van de analysemethodiek van de NHR is er onder andere rekening gehouden met de huidige state-of-the art-methoden, de beschikbare literatuur, ervaringen vanuit de voorgangers van de NHR en expert opinion.

Analysemethodiek NHR icon-download Created with Sketch.
Leeswijzer NHR 2023 icon-download Created with Sketch.
Bijlage NHR Rapportage 2022 icon-download Created with Sketch.
Bijlage NHR Rapportage 2023 icon-download Created with Sketch.

Statistische Adviesraad

De Statistische Adviesraad van de NHR geeft onafhankelijk advies geeft op het gebied van data-analyse en rapportage, zodat de analysemethoden die de NHR hanteert state-of-the-art zijn en zich mee ontwikkelen met de laatste stand van de wetenschap. De door de NHR gehanteerde statistische methoden en analysetechnieken worden op regelmatige basis gecontroleerd en waar nodig worden deze aangepast aan de hand van nieuw verkregen inzichten. De Statistische Adviesraad heeft een belangrijke rol in het valideren en waar mogelijk verder verbeteren van de keuzes die gemaakt zijn binnen het datamanagement en de data-analyses van de NHR. Dat betreft zowel de standaard analyses die de NHR uitvoert voor de jaarrapportage als analyses die uitgevoerd worden voor projecten binnen de verschillende primaire processen van de NHR (Registratie, Innovatie en Wetenschap).

De Statistische Adviesraad bestaat uit nationale experts op het gebied van statistische analysemethoden en klinische epidemiologie. Bij de samenstelling van de Statistische Adviesraad is rekening gehouden met de verschillende expertise terreinen van de leden en komt twee keer per jaar bijeen.

Leden Statistische Adviesraad icon-download Created with Sketch.

Audits

Jaarlijks voert de NHR audits uit bij de aangesloten centra om de kwaliteit van de data in een vroeg stadium van het proces te borgen en de centra de mogelijkheid te bieden om te leren van bevindingen, waardoor de kwaliteit van de data continu verder verbetert.

Wetenschappelijke verenigingen

Een belangrijk aspect van het voeren van een kwaliteitsregistratie is de betrokkenheid van de wetenschappelijke verenigingen. Met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Wetenschappelijke Vereniging voor cardio-thoracaal chirurgen (NVT), heeft de NHR dan ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Hierdoor is directe betrokkenheid en de afstemming van beleidsmatige prioriteiten over en weer geborgd. Elke wetenschappelijke vereniging bepaalt ook welke variabelen uit een NHR-registratieset door de wetenschappelijke vereniging verplicht worden gesteld voor haar leden.