Wetenschappelijk onderzoek

Het primaire proces Wetenschappelijk onderzoek wordt vormgegeven door het uitvoeren van onderzoeken en het schrijven van publicaties op basis van de data en/of methoden zoals die binnen de primaire processen Registratie en Innovatie worden gehanteerd.

Daarnaast kunnen in de toekomst gericht prospectieve onderzoeken worden vormgegeven om de effectiviteit van interventies te evalueren. Tot slot kunnen partijen uit het veld onderzoeksvoorstellen indienen. De NHR zal waar mogelijk, en binnen de kaders van hetgeen overeengekomen is met de centra, deze onderzoeken mede mogelijk maken.

Voorbereiden gegevensaanvraag

Bent u van plan een gegevensaanvraag in te dienen voor retrospectief observationeel onderzoek met data uit de NHR kwaliteitsregistratie(s), dan wordt u verzocht contact op te nemen met de NHR (per mail wetenschap@nhr.nl of telefonisch 088-2200900) om de haalbaarheid van uw onderzoeksidee te bespreken. De NHR kan u dan ook meer vertellen over de beschikbaarheid en compleetheid van de data binnen de NHR kwaliteitsregistraties.

  • Een overzicht van de compleetheid van de verplichte variabelen kunt u hier terugvinden.
  • U kunt alvast een aantal basale analyses uitvoeren op basis van eigen selecties met de beschikbare data binnen de NHR kwaliteitsregistraties via de analysetool, beschikbaar op Hart- en Vaatcijfers.
  • Een overzicht van de reeds ingediende gegevensaanvragen kunt u hier terugvinden. Van onderzoekers wordt verwacht dat zij voorafgaand aan het indienen van een gegevensaanvraag controleren of er reeds een aanvraag is gedaan die potentieel overlap heeft met de voorgenomen gegevensaanvraag.

Heeft u een vraagstelling die primair gericht is op evaluatie van kwaliteit van zorg waarvoor naast data uit de NHR kwaliteitsregistraties ook aanvullende data nodig zijn (hetzij via koppelingen met externe gegevensbronnen zoals Dutch Hospital Data (DHD), Centraal Bureau Statistiek (CBS), PHARMO; of door aanvullende gegevensverzameling), waarvoor prospectief onderzoek noodzakelijk is, of wanneer u een subsidieaanvraag wilt doen, neem dan eerst contact op met de NHR (per mail wetenschap@nhr.nl of telefonisch 088-2200900).

Check haalbaarheid

De NHR heeft voor diverse kwaliteitsregistraties (Ablatie, Cardiochirurgie, Hartfalen, Pacemaker/ICD, PCI en THI) de compleetheid en beschikbaarheid van de verplichte variabelen door de jaren heen in kaart gebracht. Deze compleetheidsoverzichten kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in de beschikbare data binnen de NHR kwaliteitsregistraties en daarmee de haalbaarheid van een onderzoeksidee te toetsen, voordat u een gegevensaanvraag indient.

Compleetheidsoverzicht Ablatie icon-download Created with Sketch.
Compleetheidsoverzicht Cardiochirurgie icon-download Created with Sketch.
Compleetheidsoverzicht Hartfalen icon-download Created with Sketch.
Compleetheidsoverzicht Pacemaker/ICD icon-download Created with Sketch.
Compleetheidsoverzicht PCI icon-download Created with Sketch.
Compleetheidsoverzicht THI icon-download Created with Sketch.

Analysetool op Hart en Vaatcijfers

Door gebruik te maken van de analysetool, beschikbaar op Hart en Vaatcijfers, kunt u alvast een aantal basale analyses uitvoeren op basis van eigen selecties met de beschikbare data binnen de NHR kwaliteitsregistraties.

Voorbeelden daarvan zijn analyses van aantallen of percentages voor een bepaalde behandelgroep of behandelperiode en uitkomsten, al dan niet uitgesplitst naar kenmerken van de patiënt zoals geslacht en leeftijd. Dit kan u verder helpen met het bepalen van de haalbaarheid van een onderzoeksidee, voordat u een gegevensaanvraag indient.

Analysetool Hart en Vaatcijfers

Aanvragen

  • Vul het aanvraagformulier gebruik gegevens NHR in, zie onderstaande button.
  • Dien uw voorstel tijdig in.
    De Raad van Bestuur van de NHR heeft het beoordelen van de gegevensaanvragen voor wetenschappelijke onderzoek die bij de NHR worden ingediend belegd bij de Wetenschappelijke Raad. Deze toetst de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. De Wetenschappelijke Raad komt zes keer per jaar bijeen. Uw voorstel wordt behandeld in de vergadering mits deze uiterlijk drie weken voorafgaand aan de vergadering van de Wetenschappelijke Raad is ingediend.
NHR Wetenschappelijke Raad verwerking gegevensaanvragen
Aanvraagformulier gebruik gegevens NHR icon-download Created with Sketch.
Goedgekeurde aanvragen icon-download Created with Sketch.
Overzicht wetenschappelijke publicaties icon-download Created with Sketch.

Contact

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met de NHR via wetenschap@nhr.nl.

Contact NHR Wetenschap

Wetenschappelijk beleid

De NHR heeft wetenschappelijk beleid gemaakt voor retrospectief observationeel onderzoek met reeds beschikbare data binnen de kwaliteitsregistraties van de NHR. Er kunnen verschillende initiatiefnemers zijn:

  1. Wetenschappelijk onderzoek op initiatief van registratiecommissies en/of leden van de wetenschappelijke verenigingen (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)/Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)/sectie cardio-anesthesie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)) die werkzaam zijn in één van de bij de NHR aangesloten centra, of medewerkers van de NHR, met als doel kwaliteitsverbetering en publicatie in peer-reviewed tijdschriften;
  2. Onderzoek op initiatief van externe non-profit partijen (zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), ziekenhuis, Zorginstituut Nederland (ZN), Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en Hartstichting).

Een uitgebreide uitleg over dit wetenschappelijk beleid is vastgelegd in onderstaand document.

Wetenschapppelijk beleid NHR retrospectief onderzoek bestaande data icon-download Created with Sketch.

Wetenschappelijke Raad

De Raad van Bestuur van de NHR heeft het beoordelen van de gegevensaanvragen voor wetenschappelijke onderzoek die bij de NHR worden ingediend belegd bij de Wetenschappelijke Raad. Deze toetst de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. De Wetenschappelijke Raad komt zes keer per jaar bijeen.

Ledenoverzicht Wetenschappelijke Raad icon-download Created with Sketch.