Over NHR

In opdracht van de Nederlandse ziekenhuizen, vertegenwoordigd door gemandateerde artsen, onderhoudt de Nederlandse Hart Registratie (NHR) landelijke kwaliteitsregistraties. Samen met artsen en ziekenhuizen beoogt de NHR met deze registraties, en de spiegelinformatie die op basis daarvan door de NHR wordt aangeleverd, kwaliteit van zorg op cardiologisch en cardiochirurgisch gebied te bewaken en te bevorderen. De gemandateerde artsen uit de ziekenhuizen geven inhoudelijk richting aan de kwaliteitsregistraties. Dit gebeurt in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen NVVC en NVT, met wie de NHR ook op beleidsmatig niveau intensieve afstemming heeft.

Missie

Het is de missie van de NHR om bij te dragen aan de kwaliteitsbewaking en -bevordering binnen de hartzorg in Nederland. De NHR verwezenlijkt dit doel door, namens de aangesloten ziekenhuizen en in intensieve samenwerking met gemandateerde artsen, kwaliteitsregistraties in stand te houden. Door de integrale, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve kwaliteitsregistraties kunnen artsen kwaliteit van zorg bewaken en verbeteren. Op deze manier wordt het belang van de hartpatiënt gediend.

Doelstelling

De doelstelling van de NHR is bijdragen aan het behoud en verdere verbetering van kwaliteit van zorg; door het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van relevante gegevens over de behandeling van patiënten met hartaandoeningen. Ondersteunend aan deze doelstelling zullen zijn:

  • Betrouwbare rapportages op diverse niveaus: ziekenhuis, ziektebeeld, patient etc.;
  • Wetenschappelijk onderzoek;
  • Traceerbaarheid van implantaten;
  • De sterke betrokkenheid van medisch specialisten uit de deelnemende centra én de betrokkenheid van stakeholders zoals patiëntenorganisaties;
  • Transparantie voor patiënten, cardiologen en thoraxchirurgen, externe toezichthouders, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.

Uitgangspunten

Een aantal uitgangspunten zijn leidend voor de NHR en de samenwerking met de ziekenhuizen die deelnemen aan de programma’s van de NHR.

Artsgedreven
De NHR is vormgegeven, bestuurd en wordt verder doorontwikkeld door artsen.

Patiëntgericht
In samenspraak met patiëntenorganisaties wordt verder uitgewerkt hoe patiënten op verschillende niveau’s vertegenwoordigd kunnen worden in de NHR, en hoe relevante informatie beschikbaar kan komen voor patiënten.

Onafhankelijk en in samenhang met NVVC en NVT
De NHR is ontwikkeld, vormgegeven en wordt bestuurd in nauwe samenhang en met een bestuurlijke verbinding met de NVVC en de NVT, maar functioneert tegelijkertijd als onafhankelijke organisatie.

Beperkte set van indicatoren en patiëntkarakteristieken
Uitkomstindicatoren spelen een belangrijke rol in de NHR. De balans tussen registratielast en de mogelijkheid om relevante analyses te maken zal bewaakt worden (o.a. binnen de registratiecommissies) . De Value Based HealthCare (VHBC) theorie is daarbij een van de uitgangspunten.

Verplichte en vrijwillige programma’s
Binnen de NHR zijn zowel verplichte als vrijwillige registratie-programma’s opgenomen. De verplichte programma’s bevatten de minimale datasets zoals door de NVVC en NVT vastgesteld zijn. Daarnaast kunnen de ziekenhuizen deelnemen aan vrijwillige registratieprogramma’s waarbij innovatie op het gebied van kwaliteitsverbetering of onderzoek centraal staan.

Drie primaire processen

De NHR kent een drietal primaire processen en werkt intensief samen met diverse partijen, waaronder de centra, medisch specialisten, de NVVC, de NVT en de Hartstichting. De drie primaire processen zijn Registratie, Innovatie en Wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerkende kwaliteitsregistraties

Samen met een aantal andere grote kwaliteitsregistraties vormt de NHR het platform Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR). Het gezamenlijke actieplan moet leiden tot hogere zorgkwaliteit door beter inzicht in relevante uitkomsten, minder administratieve lasten en lagere kosten.

Bestuur & organisatie

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit prof. dr. J.G. Maessen (voorzitter), dr. V.A.W.M. Umans en dr. H.P.A. van Veghel.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit dhr. G.J.H.C.M. Peeters (voorzitter), dr. J.A. Bekkers, dr. J. Hofland, dhr. G.C.C. Molenaar, prof. dr. B.J.M. Mulder en G.T.M. Schippers MSc.

Privacycommissie
De privacycommissie is door de deelnemende ziekenhuizen in samenspraak met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) in het leven geroepen en vormgegeven.

Deze commissie adviseert, gevraagd en ongevraagd, de registratiecommissies aangaande het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG en de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De privacycommissie bestaat uit juristen van de deelnemende ziekenhuizen, de NVZ en de NFU. Het reglement van de privacycommissie vindt u hier. Via onderstaande knop vindt u meer informatie over de gegevensverwerking door NHR.

Informatiefolder gegevensverwerking door NHR

Overlegstructuren
Overlegstructuren zijn, in sterke verbinding met het NHR-bestuur, vormgegeven om zorg te dragen voor beleidsmatige afstemming met:

  • Ziekenhuizen die deelnemen aan de programma’s van de NHR;
  • Stakeholders als zorgverzekeraars, IGZ, RVZ etc.;
  • Inhoudelijke experts op diverse terreinen.

Jaarverslagen

Via onderstaande knoppen krijgt u toegang tot het NHR Jaarverslag van respectievelijk 2022, 2021, 2020, 2019 en 2018.

NHR Jaarverslag 2022
NHR Jaarverslag 2021
NHR Jaarverslag 2020
NHR Jaarverslag 2019
NHR Jaarverslag 2018