Terugblik themasessie ‘Starten van verbeterproces’

“Minder lijstjes bijhouden, en meer ruimte om te werken aan de kwaliteit van de zorg”.
Volgens Simone Post (NVVC, namens commissie kwaliteit) is dat de grote winst van de focus van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op verbeterdoelen. Dat gaf ze aan tijdens de online themasessie ‘Opzetten van verbetercyclus’, georganiseerd door de Nederlandse Hart Registratie (NHR) samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) & Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) op 7 december 2022.

Met deze stap kunnen per vakgroep andere concrete ontwikkeldoelen worden bepaald aan de hand van NHR-data. Op basis van deze doelen kan vervolgens multidisciplinair het gesprek worden gevoerd over de geleverde kwaliteit. De NHR wil dit proces faciliteren met webinars en andere middelen om te helpen de visitaties voor te bereiden.

Dit eerste webinar heeft als doel de deelnemers handvatten geven voor het (beter) inrichten van een effectieve PDCA-cyclus op basis van uitkomstinformatie. Daarmee willen de organisaties, ieder vanuit hun rol, de vakgroepen helpen om invulling te geven aan de IGJ verbeterdoelen. Deze worden in 2023 zelfs als basisnorm in plaats van streefnorm ingezet (Bron: IGJ).

Deelnemers & beoordeling themasessie

 • Aantal deelnemers: > 100.
 • Verdeling centra:
  60% hartcentrum met chirurgie, 27% PCI centrum, 13% Pacemaker centrum
 • Verdeling functies:
  Medisch specialist 46%, kwaliteitsmedewerker/projectleider 26%, registratiemedewerker 8%, manager 3% en anders 16%
 • Beoordeling: 7,7
Figuur 1: Functies deelnemers

IGJ als aanzet voor verbetercyclus

De grote opkomst & de verschillende functies van deelnemers aan deze sessie geven aan dat het onderwerp speelt. Zo gaf 67% van de deelnemers aan dat de IGJ verbeterdoelen de aanzet zijns om te komen tot een verbetercyclus. Genoeg redenen voor de NVVC, als wetenschappelijke vereniging, en de NHR, als bron van uitkomstinformatie, om te kijken hoe ze de vakgroepen kunnen ondersteunen bij het opzetten van verbetercycli.

Deze sessie is een resultaat van de aandacht die de organisaties de afgelopen periode hebben gegeven aan het thema. Zo heeft de NVVC in het ‘ Kwaliteitsbeleids- en kwaliteitsvisiedocument cardiologische zorg 2025’ de kwaliteitscyclus als leidraad opgenomen. Op haar beurt heeft de NHR onderzocht (Uitgevoerd in samenspraak met de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR), binnenkort gepubliceerd) hoe uitkomstinformatie wordt gebruikt in PDCA-cycli in vijf aandoeningsgebieden. Met deze sessie is een volgende stap gezet om onder andere met voorbeelden uit de praktijk vakgroepen te helpen en inspireren om verbetercycli (beter) in te zetten.

Multidisciplinaire aanpak nodig voor volledige PDCA-cycli

Elk ziekenhuis heeft een andere werkwijze, afhankelijk van de eigen situatie. Wel is duidelijk dat een multidisciplinaire aanpak nodig is voor een succesvol verbeterproject. Zo bleek uit het genoemde SKR-onderzoek dat uitkomstinformatie niet de enige factor is van belang: Ook menselijke factoren zoals cultuur, capaciteit, bereidheid en motivatie spelen een rol.

Enkele highlights uit dit onderzoek:

 • 100% van de vakgroepen bespreekt uitkomstinformatie.
 • Dashboarden zijn een veelgebruikte manier om de gegevens in beeld te brengen.
 • Naast uitkomstinformatie worden signalen uit praktijk en vanaf de werkvloer even serieus genomen.
 • De afgelopen twee jaar zijn er per ziekenhuis gemiddeld 2,7 verbeterinitiatieven gestart.

Dr. Jippe Balt (St. Antonius Ziekenhuis) en Dr. Joost Kruik (Ziekenhuis Groep Twente) een toelichting hoe verbeterprocessen een plek hebben gekregen in hun centrum. Daaruit bleek inderdaad dat de multidisciplinaire aanpak belangrijk was bij het opzetten van verbeterprocessen. Een divers samengesteld team en breed delen van de uitkomsten zorgt voor draagvlak. Hierdoor stijgt het vertrouwen in de werkwijze en wordt het steeds makkelijk om een nieuwe cyclus te starten.

Die laatste stap om de uitkomstinformatie te gebruiken en te vertalen naar verbeterprojecten, de ‘check’ en ‘act’ uit de PDCA-cyclus, bleek vaak de lastigste stap. Deze fase komt dan ook in de volgende themasessie centraal te staan. Deelnemen? Hou de nieuwsbrieven en LinkedIn pagina’s van zowel de NHR als NVVC in de gaten.

LinkedIn NHR