Peter Danse: Kwaliteit gaat hand in hand met nieuwsgierigheid

Dr. Peter Danse, cardioloog in Rijnstate Arnhem, neemt na vijf jaar afscheid als voorzitter van de registratiecommissie PCI. Hij blikt terug op een leerzame en boeiende periode, waarin hij zich samen met de NHR en de andere commissieleden heeft ingezet voor de kwaliteit van zorg rondom PCI en de hartzorg in het algemeen.

Als cardioloog is Peter altijd al bezig met kwaliteit en onderwijs. Toen hij de kans kreeg om de nieuwe registratiecommissie PCI te leiden, greep hij die met beide handen aan. Hij zag het als een mooie gelegenheid om niet alleen bij de dragen aan de kwaliteit van zorg, maar ook om zichzelf te blijven uitdagen in een nieuwe setting.

Dat bleek een goede keus. Zo werd al bij de eerste vergadering de funnelplot geïntroduceerd, nieuw voor Peter maar ook voor veel andere commissieleden. Maar dankzij een goede voorbereiding en ondersteuning door de NHR verliep de vergadering soepel. Dat gold ook voor de volgende vergaderingen, waar Peter kon rekenen op de deskundige hulp van de NHR, met name de  accountmanager Marijke Timmermans en analist Lineke Derks.

Funnelplot

Figuur 1: Voorbeeld funnelplot

In een funnelplot wordt per centrum weergegeven hoe de waargenomen uitkomst zich verhoudt tot de voorspelde uitkomst op basis van het risicoprofiel van de populatie. Op de y-as de zogenaamde gestandaardiseerde uitkomst, de stippellijn is de gemiddelde gestandaardiseerde uitkomst voor alle centra samen. Indien een centrum zich op de stippellijn bevindt, dan betekent dit dat de op basis van het risicoprofiel berekende voorspelde uitkomst gelijk is aan de waargenomen uitkomst. Meer informatie in het document Analysemethodiek NHR

Kwaliteit van zorg staat voorop als cardioloog, en gaat hand in hand met blijven vernieuwen en leren. Daarbij hoort ook het overbrengen van de kennis: Ook de volgende lichting cardiologen moet betrokken worden bij de kwaliteitsregistraties en enthousiast gemaakt worden om actief te werken aan de kwaliteit, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de registratiecommissies.

De registratiecommissie PCI is een goed voorbeeld van hoe dat kan. Dankzij het enthousiasme van de leden die namens betrokken klinieken deelnemen is er een flinke ontwikkeling geweest. Door constructieve discussies over definities en voorwaarden is er een stevig fundament gelegd, zowel qua structuur als betrokkenheid van alle deelnemers. Dat betaalt zich nu uit in het mogelijk maken van samenwerkingsprojecten. Er lopen al veel interessante projecten, zoals naar cardiogene shock, liberale postdilatatie (OPTIMIZE-PCI), meertaks coronair syndroom, procesindicatoren als ligdagen en medicatiegebruik,  enzovoort.

Met gepaste trots op wat de commissie heeft bereikt, draagt Peter de voorzittershamer over aan dr. Karin Arkenbout, vol vertrouwen dat de commissie onder haar leiding de komende vijf jaar volop de vruchten kan blijven plukken van het verzette werk.

Kwaliteit van zorg staat voorop als cardioloog, en gaat hand in hand met blijven vernieuwen en leren.

Peter Danse - Cardioloog Rijnstate Arnhem

Belang van netwerk

De onderlinge banden zijn een belangrijk onderdeel van de registratiecommissie gebleken. Toen Peter vijf jaar geleden startte als voorzitter was eigenlijk elke commissievergadering een fysieke bijeenkomst. Dat maakte de meetings leuk en zorgde er ook voor dat het makkelijker was om binnen en buiten de structuur met elkaar in gesprek te gaan.

Dat veranderde tijdens de Covid-19 pandemie, waarin juist online vergaderen de norm werd. Als voorzitter een pittige klus om ook online de discipline te bewaren met een groot gezelschap. Maar vooral ook omdat die extra dimensie van elkaar daadwerkelijk zien werd gemist. Peters advies is om dan ook, ondanks de drukke agenda, toch elke mogelijkheid te benutten om face to face met elkaar van gedachten te wisselen. Denk aan de DRES, het NVVC voor- en najaarscongres en natuurlijk het NHR Symposium: ideale gelegenheden om je netwerk en relaties te versterken.

Samenwerkingen tussen centra

Ook binnen de registratiecommissie zelf komt de kracht van dat netwerken naar voren. Juist de mix van academische centra en streekziekenhuizen zorgt voor kruisbestuiving en betrokkenheid. Dat zorgt voor de verspreiding van nieuwe kennis en bewustwording van het gedeelde belang van compleetheid en kwaliteit van de data, maar ook de tijdige mogelijkheid om aan te sluiten bij kwaliteitsprojecten. Zo is het Rijnstate, met een verzorgingsgebied van 1 miljoen mensen, een interessante partner voor het project cardiogene shock (geïnitieerd door) het Amsterdam UMC. Door deze projecten te bespreken in de registratiecommissie is het linkje zo gelegd.

Door het delen van kennis en laten zien van de baten, ziet ook iedere betrokkene het belang van de eigen rol. Dat draagt bij aan het nemen van verantwoordelijkheid om de kwaliteit op orde te houden. Dat begint met de compleetheid en kwaliteit van data. Hoewel de basis nu meer dan op orde is, is het ieders taak dat ook zo te houden. Daarom is het van belang dat er een goede, constructieve sfeer is om laagdrempelig twijfels over de aangeleverde data te kunnen uiten. Zowel binnen de registratiecommissie als elke vakgroep zelf. Ook de auditoren van de NHR spelen hierin een rol. Zij doen niet alleen steekproeven, maar delen ook kennis hoe het bij andere centra is ingericht.

Nu Peter lang actief is geweest in landelijke commissies, vindt hij het tijd om weer meer aandacht te besteden aan zijn eigen lokale netwerk. Hij wil kijken wat hij kan bijdragen… en natuurlijk zelf ook weer kan leren. Wat kan hij als specialist toevoegen in de eigen regio op gebied van kwaliteit? Hoe kan hij verschillende disciplines verbinden met daarbij ook aandacht voor huisartsen? Ook hier komt de aandacht voor kwaliteit, leren en het netwerk weer tot uiting.